Wyszukaj:
Gmina Krzeszyce
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Wolne stanowiska
•  Na dyrektorów jednostek podległych
•  Stanowiska urzędnicze
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Decyzje środowiskowe
•  Struktura organizacyjna
•  Procedury
•  Strategia rozwoju
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Aktualności
•  Decyzje
•  Raporty
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Inne
•  Umorzenia
•  Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzeszyce
•  Zarządzenia
•  Studium
  Informacje
•  Emisja Obligacji 2012
•  Emisja Obligacji 2011
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Konsultacje
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
  Wybory
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

999534
od 25 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały

Kategorie
  Uchwały 2011r. (62)
  Uchwały 2010r. (41)
  Uchwały 2009r. (56)
  Budżet (13)
  Gospodarka gruntami i nieruchomościami (4)
  Planowanie przestrzenne (1)
  Podatki lokalne (14)
  Pomoc społeczna (2)
  Sprawy organizacyjne (20)
  Wybory (3)
  Protokoły (66)
Artykuły
  Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Muszkowo na lata 2009-2015
  Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczyn na lata 2009-2015
  Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudnica na lata 2009-2015
  Uchwała w sprawie uchylenia uchwał
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 2008r.
  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
  Uchwała budżetowa na 2009r
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy 2008 r.
  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomosci niezabudowanej
  Uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego przysługujacego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzeszyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pozarną lub Gminę Krzeszyce
  Uchwała w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w banku DnB Nord Polska SA
  Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego termomodernizacyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorzadowych w Krzeszycach" w ramach planowanego deficytu budżetu w banku DnB Nord Polska SA
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2008r.
  Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
  Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci i zwolnień od tego podatku
  Uchwała w sprawie oniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok
  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Krzeszyc - działka nr 611/3
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2008r.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2008r.
  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Uchwała w sprawie planu odnowy miejscowości Muszkowo na lata 2008-2014
  Uchwała w sprawie planu Odnowy miejscowości Kołczyn na lata 2008-2014
  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminy Przedszkoli Gminnych w Kołczynie i Krzeszycach
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2008r.
  Uchwała w sprawie ustalenia diet sołtysom
  Uchwała w sprawie ustalenia diet radnym
  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie Planu odnowy miejscowości Krzeszyce na lata 2008-2014
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2008 r.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2008 r.
  Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sulęcinie
  Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminy Przedszkoli Gminnych w Kołczynie i Krzeszycach
  Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu zaproponowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce dla ustalenia tabel wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w tych
  Uchwała w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działek 395/2 i 401/1 położonych w obrębie Rudnica i działki 439/2 położonej w obrębie Kołczyn
  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Obszaru Chronionego Krajobrazu Nr 10 „Dolina Postomii”
  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5 terenów położonych we wsiach Krzeszyce, Karkoszów, Krasnołęg i Rudnica
  Uchwała w sprawie powołania zespołu do przygotowania opinii o kandydatach na ławników
  Uchwała w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
  Uchwała w sprawie zaopiniowania zmiany zasięgu terytorialnego aglomeracji Krzeszyce
  Uchwała w sprawie przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2008 r.
  Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce za rok 2007.
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/49/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń
  Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.
  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Krzeszyce Nr XXXIII/162/06 z dnia 13 stycznia 2006r. - Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcin na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2008r.
  Uchwała budżetowa na 2008r.
  Uchwała w sprawie uchwalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych zaproponowanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach dla ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
  Uchwała w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla "in blanco"
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2007 r.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu 2007 r.
  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Turystycznego Związku Gmin z siedzibą w Lubniewicach
  Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminy Przedszkoli Gminnych w Kołczynie i Krzeszycach
  Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenie warunków i sposobów ich przyznawania korzystającym z opieki zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach dla których organem prowad
  Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce za rok 2006.
  Uchwała w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Krzeszyce o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
  Uchwała w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Krzeszyce o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
  Uchwała w sprawie budżetu gminy Krzeszyce na 2007 rok
  Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2007 roku
  Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w roku 2007
  Uchwała w sprawie potwierdzenia czynności Przewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce w postaci udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi i reprezentowania Rady Gminy Krzeszyce w postępowaniu przed Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopols
  Uchwała w sprawie potwierdzenia czynności wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego z dnia 31.01.2007r. i w sprawie popierania skargi w toku...
  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce na 2007r.
  Zmieniająca uchwałę nr XXVII/142/05 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Karkoszowie na działkach nr 64/2,60,59/1,83/2,69/2,68/5,68/6
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/4/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku Rady Gminy Krzeszyce w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy 2006 r.
  Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie: wyboru delegata Gminy Krzeszyce do Celowego Związku Gmin CZG-12
  Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
  Uchwała w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Uchwała w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r.
  Uchwała w sprawie budżetu gminy Krzeszyce na 2006 rok
  Uchwała w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
  Uchwała w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wyn
  Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2006 roku.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r.
  Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Barlinek
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r.
  Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzeszyce
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/142/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r.
  Uchwała w sprawie planu rozwoju miejscowości Muszkowo
  Uchwała w sprawie planu rozwoju miejscowości Kołczyn
  Uchwała NR XXVII/142/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVII/141/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/140/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/139/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/138/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/137/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/136/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/135/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/134/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXVI/133/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Wykonanie budżetu za rok 2004
  Uchwała NR XXV/132/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXV/131/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIV/130/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIV/129/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIV/128/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIV/127/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIV/126/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIII/125/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIII/124/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXIII/123/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Deklaracja Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXII/122/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXII/121/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXII/120/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXII/119/05 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXI/118/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXI/117/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXI/116/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XXI/115/04 Rady Gminy Krzeszyce - budżet na 2005 rok
  Uchwała NR XXI/114/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/113/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/112/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/111/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/110/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/109/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/108/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/107/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/106/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XX/105/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Stanowisko Rady Gminy Krzeszyce z dnia 09 listopada 2004 r.
  Stanowisko Rady Gminy Krzeszyce z dnia 09 listopada 2004 r.
  Uchwała NR XiX/104/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XIX/103/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XIX/102/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XVIII/101/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XVIII/100/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XVIII/99/04 Rady Gminy Krzeszyce
  Uchwała NR XVIII/98/04 Rady Gminy Krzeszyce