Wyszukaj:
Gmina Krzeszyce
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Wolne stanowiska
•  Na dyrektorów jednostek podległych
•  Stanowiska urzędnicze
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Decyzje środowiskowe
•  Struktura organizacyjna
•  Procedury
•  Strategia rozwoju
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Aktualności
•  Decyzje
•  Raporty
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Inne
•  Umorzenia
•  Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzeszyce
•  Zarządzenia
•  Studium
  Informacje
•  Emisja Obligacji 2012
•  Emisja Obligacji 2011
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Konsultacje
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
  Wybory
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

999661
od 25 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Ogłoszenia Wersja do druku

Konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2012 roku

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Krzeszyce Nr XIII/74/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Krzeszyce zwanej dalej uchwałą

Wójt Gminy Krzeszyce
ogłasza
konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2012 roku.

I.Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs
  Wójt Gminy Krzeszyce
  ul. Skwierzyńska 16
  66-435 Krzeszyce

II. Przedmiot konkursu i wysokość środków finansowych na wsparcie zadania.
Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym na rozwój sportu w celu:
1. Poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych ,
2. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Krzeszyce,
3. Zwiększania dostępności mieszkańców Gminy Krzeszyce do działalności sportowej,
4. Promocji sportu i aktywnego stylu,
5. Kreowania pozytywnego wizerunku.
6. Wysokość środków na zadania w zakresie: wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w roku 2012 wynosi 80.000,00zł.

III. Terminy realizacji zadania
Zadanie winno być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie, jednak nie dłużej niż do 31.12.2012 r.

IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszyce w terminie do 5 marca 2012 r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „OFERTA”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Krzeszyce.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organu ogłaszającego konkurs w terminie pięciu dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
2. W celu opiniowania złożonych ofert, Wójt Gminy Krzeszyce zgodnie z § 5 uchwały powołuje komisję konkursową, która po dokonaniu oceny przedstawia Wójtowi Gminy Krzeszyce swoje propozycje rozstrzygnięcia konkursu.
3. Wyboru ofert do realizacji zadania zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały dokonuje Wójt Gminy Krzeszyce, którego decyzja jest ostateczna.
4. Przy rozpatrzeniu ofert komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
   1) Znaczenie zadania dla Gminy Krzeszyce,
   2) Zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 1 ust. 2 uchwały,
   3) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
   4) Ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
   5) Ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6) Analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

VI. Zasady sporządzenia oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzeszyce (krzeszyce.nowoczesnagmina.pl).

VII. Postanowienia końcowe.
1. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzeszyce(krzeszyce.nowoczesnagmina.pl). 
2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, Tel. 957573161.
3. Wójt Gminy Krzeszyce zgodnie z § 7 ust. 5 uchwały zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny zaistniałej sytuacji.

Załączone dokumenty
  zarzadzenie konkurs 2012 (30kB) pobierz pokaż
 
  oferta zał 1 (76.5kB) pobierz pokaż
 
  sprawozadnie (60kB) pobierz pokaż
 

Informację wytworzył: Małgorzata Czarnecka, Data wytworzenia: 2012-02-27 09:16:01, Wprowadził do systemu: Krzysztof Filipowicz, Data wprowadzenia: 2012-02-27 09:16:10, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Czarnecka, Data publikacji 2012-02-27 08:06:29, Ostatnia zmiana: 2012-02-27 10:07:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 409