.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo:
Statut
poka wszystkie dokumenty

STATUT GMINY

DĄBIE

uchwalony dnia 12 czerwca 2003r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Mieszkańcy gminy Dąbie, zwanej dalej w niniejszym Statucie „ Gminą”, tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2.Gmina posiada osobowość prawną, .
3.Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1593 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym, oraz na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.
4.Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji zbiorowego lokalnego życia publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania.
5.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
6.Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§2

1.Gmina dla realizacji celów statutowych może współpracować ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, oraz przystępować do organizacji i zrzeszeń, w tym międzynarodowych, innych społeczności lokalnych i regionalnych.
2.Gmina w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych może uczestniczyć w związkach i porozumieniach komunalnych, spółkach oraz innych organizacjach .

§3

1.Gmina położona jest w województwie lubuskim, powiecie krośnieńskim i obejmuje obszar 170,04 km2.
2.Granice terytorialne gminy określa mapa w skali 1: 100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
3.Gmina obejmuje sołectwa : Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów,Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule.
4.Siedzibą gminy jest Dąbie .

§4

1.Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz stosownie dla potrzeb bądź tradycji - inne jednostki pomocnicze.
2.Gmina tworząc, znosząc, łącząc lub dzieląc jednostki pomocnicze musi uwzględnić układ osadniczy i przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze lub kulturalne oraz zdolność wykonywania zadań publicznych.
3.Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo Rada Gminy.
4.Inicjator składa wniosek w sprawie , o której mowa w ust. 3, do Wójta, w przypadku, gdy inicjatorem jest Rada Gminy podejmuje ona odpowiednią uchwałę.
5.Inicjator do przedłożonego wniosku dołącza sporządzany przy udziale Wójta, projekt przebiegu granic jednostki  pomocniczej, który w miarę możliwości, ma uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
6.Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie  jednostki  pomocniczej musi być poprzedzone      konsultacjami z mieszkańcami Gminy,  objętych zmianą nie później niż w ciągu 6-ciu miesięcy od daty przedłożenia wniosku.
7.Uchwała Rady Gminy o utworzeniu jednostki pomocniczej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uchwała została podjęta.
8.Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§5

1.Herbem Gminy jest tarcza herbowa podzielona pionowo w tzw. słup, w części prawej pola koloru białego zielony liść dębu ze złotymi żołędziami a w części lewej pola koloru błękitnego złoty kłos rosnący na polu barwy brunatnej.
2.Wzór herbu Gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
3.Zasady używania herbu Gminy określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.
4.Wzór flagi Gminy i sposób jej używania określi Rada Gminy w odrębnej uchwale.
5.Wzór flagi i herbu Gminy jest zastrzeżony i używanie w innych celach wymaga zgody Rady Gminy.

§6

1.       Gmina może utworzyć, na wniosek zainteresowanych środowisk, młodzieżową radę gminy mającą charakter konsultacyjny.
2.       Statut rady młodzieżowej, tryb wyboru jej członków i zasady działania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Gminy

§7

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególności w zakresie:
1)ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4)lokalnego transportu zbiorowego,
5)ochrony zdrowia,
6)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7)gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8)edukacji publicznej,
9)kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i  zadrzewień ,
13)cmentarzy gminnych,
14)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                                    i przeciwpowodziowej; w tym wyposażania i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18)promocji Gminy,
19)współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§8

1.Zakres działania Gminy określają:
1)ustawy i akty wydane na ich podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,
2)porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
3)uchwały podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2.Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
3.Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, poza przypadkami określonymi w odrębnej uchwale.

§9

1.Gmina wykonuje swoje zadania:
1)poprzez działalność swych organów:
a)Radę Gminy,
b)Wójta,
2)poprzez organy jednostek pomocniczych,
3)poprzez gminne jednostki organizacyjne,
4)poprzez działalność innych podmiotów, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2.Wójt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział III
 
Władze Gminy

§ 10

Mieszkańcy Gminy uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej bezpośrednio: w drodze wyborów i referendum, lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 11

1.W referendum mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie i kompetencjach organów Gminy lub w sprawie odwołania Rady Gminy lub Wójta przed upływem kadencji.
2.Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa odrębna ustawa.

§ 12

1.Organami gminy są:
1)Rada Gminy,
2)Wójt.
2.Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta Gminy określają odrębne ustawy.

Rada Gminy

§ 13

1.Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie – z zastrzeżeniem spraw rozstrzyganych w drodze referendum gminnego – jest Rada Gminy, zwana dalej Radą, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
2.Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
3.Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 14

Kompetencje Rady Gminy określają ustawy oraz niniejszy statut

§ 15

1.Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1)uchwalenie statutu Gminy,
2)ustalanie wynagrodzenia Wójta; stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3)powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek wójta,
4)uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
5)uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)uchwalanie programów gospodarczych,
7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych Gminy, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowa inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b)emitowania obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania  wykupu przez wójta,
c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h)utworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.
10)określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania ,
11)podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, samorządami województw, samorządami powiatów oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13)podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14)nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
2.Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

§ 16

1.Rada obraduje na sesjach zwoływanych , przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Rada stanowi prawo w formie uchwał oraz wyraża swe opinie w formie stanowisk., oświadczeń  i apeli.
3.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§17

Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiadają:
1.Wójt,
2.Komisje Rady,
3.radni,
4.rady jednostek pomocniczych

§ 18

1.Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Rady.
2.Wybór Przewodniczącego następuje na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3.Wybór Wiceprzewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 19

1.Zadaniem Przewodniczącego jest wyłączne organizowanie pracy Rady, przygotowanie porządku obrad Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2.Przewodniczący zwołuje sesje Rady z własnej inicjatywy w miarę potrzeby, bądź na wniosek Wójta lub 1/4 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dniu od dnia złożenia wniosku. Do wniosku winien być dołączony porządek obrad oraz projekty uchwał.
3.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania zadań o których mowa w ust.1, Wiceprzewodniczącego.

§ 20

1.Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek ten może być głosowany na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni  od złożenia wniosku.
2.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia .
3.Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.2, w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem przez Radę rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być ona podjęta.
4.Wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego winien nastąpić na sesji, na której rezygnacja została przyjęta lub najbliższej sesji następującej po terminie, o którym mowa w ust.3.

§ 21

1.Pierwszą, sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników od rad gmin, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
2.Czynności, o jakich mowa w ust. 1, obejmują,:
1)określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2)przygotowanie projektu porządku obrad,
3)dokonanie otwarcia sesji
4)powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród wybranych radnych obecnych na sesji,
3.Projekt porządku obrad może obejmować, sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.
4.W przypadku, gdy Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji nie może wykonać czynności określonych w ust. 2, wykonuje je Wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

§ 22

Organizację wewnętrzną, oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 3.

§ 23

1.Rada powołuje Komisję Rewizyjną. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin    Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowiący załącznik nr 4 .
2.Rada może powołać inne komisje stałe lub doraźne, określając przedmiot ich działania, skład osobowy i okres funkcjonowania komisji doraźnych.
3.Do zadań komisji należą:
1)stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których utworzono komisję,
2)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta oraz przedkładanych przez członków komisji,
3)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
4)kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji,
5)badanie terminowości załatwiania postulatów, wniosków i skarg mieszkańców, rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy kierowanych do Rady Gminy w sprawach wynikających z działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie kompetencji komisji
4.Posiedzenia Komisji zwołuje i obrady Komisji prowadzi jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący pad nieobecność przewodniczącego.
5.Nie wywiązywanie się Komisji z nałożonych przez Radę obowiązków może stanowić podstawę odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, a także rozwiązania Komisji.

§ 24

1.W skład Komisji wchodzą wyłącznie radni.
2.Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący, ani Wiceprzewodniczący Rady.

§ 25

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy

WÓJT GMINY

§ 26

1.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2.Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa  z dniem kadencji Rady.

§ 27

1.Wójt na pierwszym posiedzeniu Rady składa wobec Rady ślubowanie o następującej treści:
„ Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy " Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg".
2.Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 28

Wójt przedstawia Radzie swojego Zastępcę, określając zakres spraw, którymi będzie się on zajmował.

§ 29

Po upływie kadencji Wójt oraz jego Zastępca pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta i jego Zastępcę.

§ 30

3.W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie.

4.Do chwili objęcia obowiązków Wójta przez nowo wybranego Wójta jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

5.Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji Wójta.

6.Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczna z odwołaniem jego Zastępcy .

§ 31

1.Jeżeli w terminach; o których mowa w art.11 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza, prezydenta miasta nie został zgłoszony żaden kandydat wyboru Wójta dokonuje Rada.
2.Prawo zgłaszania kandydatów na Wójta przysługuje co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady. Wniosek musi mieć formę pisemną i radny może podpisać się tylko pod wnioskiem zgłaszającym jednego kandydata na Wójta.
3.Wybór Wójta  następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
4.Jeżeli Rada nie dokona wyboru Wójta w terminie 2 miesięcy od dnia wyborów, obowiązki  Wójta do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji.

§ 32

Funkcji Wójta oraz jego Zastępcy nie można łączyć z:

1)funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2)członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w Gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3)zatrudnieniem w administracji rządowej,
4)mandatem posła lub senatora.

§ 33

Wójt, Zastępca Wójta nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

§ 34

1.Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa,
2)przygotowywanie projektów uchwał ,
3)określanie sposobu wykonywania uchwał,
4)gospodarowanie mieniem komunalnym,
5)przygotowywanie i wykonywanie budżetu Gminy,
6)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7)kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
8)reprezentowaniem Gminy na zewnątrz.
2.Do wyłącznej właściwości Wójta należy:
1)w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
a)opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
b)ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
c)zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
d)w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych          w innych przepisach prawa.
2)w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
a)zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
b)emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
c)dokonywanie wydatków budżetowych,
d)dysponowanie rezerwami budżetowymi,
e)blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,
f)udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej.

§ 35

1.W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.
2.Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

§ 36

1. Wójt w przypadkach niecierpiących zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń.
2. Zarządzenie Wójta podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia go do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
3. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży Gmina, następnego dnia po ich ogłoszeniu.

§ 37

1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt .
2. Rada odrębną uchwałą, określa warunki płacy Wójta.

§ 38

Wójt wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 39

1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Wójta.

§ 40

Rada udziela Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy nie później niż do 30 kwietnia roku następującego, po roku za które ma być udzielone absolutorium.
1.Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Rada zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinią Komisji Rewizyjnej.
2. Rada głosuje nad wnioskiem przedstawionym w sprawie absolutorium przez Komisję Rewizyjną.
3. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.

§ 41

1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta.
2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum z przyczyn określonych w ust.1, może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
3. Rada przed podjęciem uchwały, w której mowa w ust. 1, zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 42

Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego składu Rady.
1. Wniosek, o przeprowadzenie referendum, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną oraz właściwą komisję Rady.
2. Rada rozpatruje sprawę o przeprowadzenie referendum , o którym mowa w ust.1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni po sesji, na której został złożony wniosek.
3. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust.1, podejmowana jest większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie uzyskał wymaganej większości głosów kolejny wniosek w sprawie odwołania Wójta może być zgłoszony, w tym trybie, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

Rozdział IV

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 43

1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.
2. Majątek Gminy, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez jednostki organizacyjne.
2. Zasady zarządzania, o jakim mowa w ust. 2 określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
3. Wójt prowadzi rejestry:
1. składników mienia komunalnego,
2. podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

§ 44

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego budżetu Gminy.
Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Samorządowe jednostki pomocnicze nie tworzą własnego budżetu i prowadzą działalność finansową w zakresie określonym przez budżet Gminy.

§ 45

Projekt budżetu przygotowuje Wójt.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt budżetu regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.
Rada Gminy, w drodze uchwały, określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i stopień szczegółowości materiałów informacyjnych mających towarzyszyć projektowi budżetu.
Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedstawiony Radzie.

§ 46

Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz regionalną izbę obrachunkową.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

Rozdział V

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 47

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1
3. Uchwały, o jakich mowa w ust. 1 powinny określać w szczególności:
- obszar,
- granice,
- siedzibę władz,
- nazwę jednostki pomocniczej.

§ 48

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawa wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecka.
3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw.

§ 49

1. Organem uchwałodawczym w innej niż sołectwa jednostce pomocniczej Gminy jest rada tej jednostki.
2. Organem wykonawczym innej niż sołectwo jednostce pomocniczej Gminy jest zarząd, na czele którego stoi przewodniczący.
3. Organizację i zakres działania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, zarządów i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych, o jakich mowa w ust. 1 określają statuty tych jednostek.

§ 50

Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 51

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielanymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania :
      1/  podziału wynikającego z ustaleń Rady ujętych w załączniku do budżetu Gminy
      2/ zasad gospodarki finansowej obowiązujących jednostki budżetowe Gminy
5. W ramach wydatków, o jakich mowa w ust.2 jednostki pomocnicze Gminy są upoważnione do:
      1/ otwierania konta bankowego
      2/okonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych
6. Operację wydatkowania środków finansowych, o jakich mowa w ust 5 pkt. 2, wymagają wyprzedzających je uchwał zebrania wiejskiego uzasadniających wydatek.
7. Obsługę księgową jednostek pomocniczych wykonuje Urząd Gminy.
8. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada Wójtowi informację w tym zakresie.
9. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowie rachunku bankowego – sołtysa i osobę z rady sołeckiej.
10. Czeki bankowe jednostek pomocniczych winny być zdeponowane w Urzędzie Gminy.
11. Uchwały zebrania wiejskiego o których mowa w ust.6, przed ich realizacją winny uzyskać kontrasygnatę Skarbnika Gminy.

§ 52

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

Rozdział VI

RADNI

§ 53

1.Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
2.Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców poprzez aktywny udział w pracach Rady oraz udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub inicjatywy mieszkańców Gminy.
3.Radny ma obowiązek kierować się dobrem całej wspólnoty samorządowej Gminy i nie jest związany instrukcjami wyborców.
4.Radni przyjmują skargi i postulaty mieszkańców ze swego okręgu.

§ 54

1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady następujące ślubowanie: „Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się na pierwszej sesji Rady, na której obecny jest radny, w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają sławo „ślubuję". Ślubowanie można złożyć dodają zdanie "tak mi dopomóż Bóg".
3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu radnego.

§ 55

Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany.

§ 56

1. Radni mają prawo inicjatywy uchwałodawczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.
4. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady działania klubów radnych określa Regulamin Klubów Radnych, stanowiący załącznik nr 5.
5. Radni stwierdzają obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
6. W razie niemożności uczestnictwa w sesji Rady lub posiedzeniu komisji, radny powinien przez ich terminem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po ich odbyciu, usprawiedliwić swą nieobecność przewodniczącemu rady lub komisji.

§ 57

1.Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2.Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem, za wyjątkiem sytuacji, do których odnoszą się przepisy o zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3.Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.
4.Radnym przysługują diety i zwrot kasztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę na podstawie obowiązującego prawa.
5.Na zasadach określonych przez Radę prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służy także sołtysom oraz przewodniczącym zarządów innych jednostek pomocniczych Gminy.

§ 58

Mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora,wykonywaniem funkcji wojewody lub wice-wojewody, członkostwem w organizacji innej jednostki samorządu terytorialnego,z pełnieniem funkcje kierownika lub zastępcy w jednostkach organizacyjnych Gminy wykonywaniem pracy w Urzędzie Gminy, w której uzyskał mandat

§ 59

Radny nie może

- prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy,
- zarządzać działalnością, być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności z użyciem majątku komunalnego Gminy,
- być członkiem władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikiem handlowym spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby,
- posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych.
- zawierać umów cywilnoprawnych z Wójtem Gminy Dąbie
- podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców da wykonywania mandatu.
- powoływać się na pełniony mandat w związku z podejmowaniem dodatkowych zajęć bądź prowadzoną. na własny rachunek lub z innymi osobami, działalnością gospodarczą.

§ 60

Radny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym i małżonka, jeżeli istnieje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, zgodnie z odpowiednia ustawą.
Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powoduje wstrzymanie wypłacania diety do czasu jego złożenia.

Rozdział VII

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 61

1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt .
2. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy Wójta właściwa jest Rada .
3. Rada może, w drodze odrębnej uchwały, upoważnić Przewodniczącego Rady - w całości lub w części -- do podejmowania czynności, a jakich mowa w ust. 2.
4. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z pozostałymi osobami, których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie powołania, właściwy jest Wójt, jako kierownik Urzędu Gminy, będącego zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy,

§ 62

Mianowanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy jest stosowana wobec pracowników na samodzielnych stanowiskach, legitymujących się co najmniej dwuletnią praktyką na stanowisku pracownika samorządowego lub roczną praktyką na stanowisku kierowniczym w urzędach administracji samorządowej.
Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom samorządowym czasowego wykonywania innej pracy niż określona w akcie mianowania, czasowe przenoszenie pracowników mianowanych do pracy w innej niż wskazana w akcie mianowania miejscowości oraz przenoszenie tych pracowników na inne stanowiska w przypadku utraty przez nich zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku należy do Wójta.


§ 63

Powołanie, jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy, jest stosowane wobec Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. Powołanie następuje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Uchwały Rady w sprawie odwołania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.
Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada jest obowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek a odwołanie.


§ 64

Inne niż wymienione w § 61, § 62, § 63 osoby są zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę.

Rozdział VIII

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI

Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

§ 65

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 66

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 67

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Urzędzie Gminy, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Urzędzie Gminy w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 68

Realizacja uprawnień określonych w § 65, § 66 i § 67 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 69

Uprawnienia określone w § 66 i 67 nie znajdują zastosowania :

w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej w przypadku, gdy ustawa wyraźnie uprawnienia te wyłącza.

Rozdział IX

PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW GMINNYCH

§ 70

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, ogłoszenia w drodze obwieszczeń przepisów porządkowych, o których mowa w art.40 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym, dokonuje się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.
Jeżeli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, sposobem zwyczajowo przyjętym ogłaszania przepisów porządkowych, o których mowa w art. 40 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym jest rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 71

Akty prawa miejscowego, w tym statut Gminy, podlegają ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym dla Województwa Lubuskiego.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 72

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 
informacje udostępnił:Natalia Szymczyk
data udostępnienia: 2003-07-08 11:41:13
ostatnia modyfikacja: Natalia Szymczyk 2007-10-16 15:25:55 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
Ponieważ W MS Internet Explorer 4.01 jest błąd, który uniemożliwia automatyczne nadawanie nazwy w okienku dialogowym, należy uaktualnić wersję przeglądarki do wersji MSIE 5,5 z dodatkiem Service Pack 2, lub nadać nazwę własną.
 Uchwała Nr XXVII 144 09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003 r.
 Uchwała Nr XXI 112 08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003 r.
 załącznik nr 5 Regulamin Klubów Radnych
 załącznik nr 4 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbie
 załącznik nr 3 Regulamin Rady Gminy
 załącznik nr 2 Herb Gminy Dąbie
 Załącznik nr 1 Mapa Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Dąbie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 77679