.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo:
Rejestr Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Dąbie

Rok 2006

Zarządzenie Nr 73/06 -  w sprawie upoważnienia i powierzenia określonych spraw w imieniu Wójta.
Zarządzenie Nr 74/06 - w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zwiększenia budżetu gminy.
Zarządzenie Nr 75/06 - w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Ewy Kozłowskiej.
Zarządzenie Nr 76/06 - w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu.
Zarządzenie Nr 77/06 - w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 44/2 położonej w miejscowości Lubiatów.
Zarządzenie Nr 78/06 - w sprawie przeniesienia wydatków między działami i paragrafami.
Zarządzenie Nr 79/06 - w sprawie przeniesienia wydatków między działami i paragrafami.

Rok 2007

Zarządzenie N r 1/07- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Dostawa paliw płynnych”.
Zarządzenia Nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/07  - w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach dotyczących wyborów sołtysów.
Zarządzenie Nr 18/07 - w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego w sprawie rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007.
Zarządzenie Nr 19/07 - w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 20/07 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (stanowisko ds. pozyskiwania i obsługi funduszy strukturalnych).
Zarządzenia Nr 21,22,23/07 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w miejscowościach: Pław, Trzebule, Nowy Zagór, Połupin, Szczawno.
Zarządzenie Nr 24/07 - w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz wiatrołomów z terenów stanowiących mienie komunalne gminy.
Zarządzenie Nr 25/07 - w sprawie odwołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołanie nowego składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 26/07 - w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbie.
Zarządzenie Nr 27/07 - w sprawie powołania komisji do naboru pracownika na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Dąbiu.
Zarządzenie Nr 28/07 - w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 29/07 - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbie.
Zarządzenie Nr 30/07 - w sprawie Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów stałych komunalnych na działce 253/1 w Szczawnie.
Zarządzenie Nr 31/07 - w sprawie zwiększenia budżetu gminy na rok 2007 w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Zarządzenie Nr 32/07 - w sprawie zwiększenia budżetu gminy na rok 2007 w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za okres styczeń – czerwiec 2007r.
Zarządzenie Nr 33/07 - w sprawie Powołania zespołu opiniującego oferty na wykonanie zadania “Dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji zyciowej”.

 
informacje udostępnił:Marcin Kowalczyk
informacje wytworzył:Marcin Kowlczyk
data udostępnienia: 2007-05-10 09:23:36
ostatnia modyfikacja: Marcin Kowalczyk 2007-05-16 11:03:08 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 77679