.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory ławników kadencji 2012-2015

Prezydent podpisał zmianę przepisów o ławnikach sądowych.
Informujemy, że zmianie uległy przepisy regulujące wybory ławników (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych). Ustawa ta została opublikowana 30 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 109 poz. 627 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 14 czerwca br. Dotychczasowe przepisy straciły moc, a nowelizacja ich zasadniczo zmienia przepisy normujące wybór ławników sądowych.
Rady gmin, dopóki nie wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości regulujące sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników nie mogą podejmować żadnych czynności związanych z wyborami. Zmianie ulegnie też dotychczasowy wzór Karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015


Urząd Gminy w Bobrowicach  informuje, że w związku z wyborem ławników na kadencję 2012 - 2015, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie Odrzańskim (Wydział Rodzinny i Nieletnich).

Wybierani ławnicy powinni spełniać warunki określone przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.


Wybory ławników przeprowadzone zostaną przez Radę Gminy Bobrowice do dnia 31 października 2011 roku. 

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2007-06-12 09:26:02
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2011-06-13 12:32:14 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615