.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Uchwały Rady Gminy
poka wszystkie dokumenty

Rejestr uchwał

Rady Gminy Bobrowice

kadencji 2010-2014

rok 2012

LP
Data
Numer
Dotyczy
1) 28.02.2012 X/91/12 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011
2) 28.02.2012 X/92/12 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012
3) 28.02.2012 X/93/12 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
4) 28.02.2012 X/94/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
5) 28.02.2012 X/95/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
6) 28.02.2012 X/96/12 w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Bobrowice w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR
7) 28.02.2012 X/97/12 w sprawie przekształcenia świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie w placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
8) 28.02.2012 X/98/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
9) 28.02.2012 X/99/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowice
10) 28.02.2012 X/100/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej ozn. nr 104 położonej na działce nr 367/1 w m. Bobrowice
11) 28.02.2012 X/101/12 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bronków
12) 28.02.2012 X/102/12 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
13) 28.02.2012 X/103/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
14) 28.02.2012 X/104/12 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
14) 28.02.2012 X/105/12 w sprawie zmien w uchwale budżetowej na rok 2012
15) 26.04.2012 XI/106/12 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
16) 26.04.2012 XI/107/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice
17) 26.04.2012 XI/108/12 w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka
18) 26.04.2012 XI/109/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
19) 26.04.2012 XI/110/12 w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn. "Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie"
19) 26.04.2012 XI/111/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Bobrowicy na lata 2012-2019"
20) 26.04.2012 XI/112/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012"
21) 22.06.2012 XII/113/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
22) 22.06.2012 XII/114/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2011 rok
23) 22.06.2012 XII/115/12 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Przychów
24) 22.06.2012 XII/116/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 

Rejestr uchwał

Rady Gminy Bobrowice

kadencji 2010-2014

rok 2010-2011

 

LP
Data
Numer
Dotyczy
1) 30.11.2010 I/1/10 w sprawie wyboru Przewdoniczącego Rady Gminy
2) 13.12.2010 II/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
3) 13.12.2010 II/3/10 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
4) 13.12.2010 II/4/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5) 13.12.2010 II/5/10 w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej
6) 13.12.2010 II/6/10 w sprawie wyboru Komisji Oświaty i spraw społecznych
7) 30.12.2010 III/7/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 oraz planu finansowego tych wydatków
8) 30.12.2010 III/8/10 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
9) 30.12.2010 III/9/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019
10) 30.12.2010 III/10/10

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2011rok
uzasadnienie do uchwały budżetowej

11) 30.12.2010 III/11/10 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowtmi oraz iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
12) 30.12.2010 III/12/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Bobrowice, będących mieszkankami Gminy Bobrowice
13) 30.12.2010 III/13/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Bobrowice
14) 25.02.2011 IV/14/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
15) 25.02.2011 IV/15/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2011 rok
16) 25.02.2011 IV/16/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2011 rok
17) 25.02.2011 IV/17/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
18) 25.02.2011 IV/18/11 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010
19) 25.02.2011 IV/19/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
20) 25.02.2011 IV/20/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
21) 25.02.2011 IV/21/11 w sprawie zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Dachów"
22) 25.02.2011 IV/22/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019
23) 25.02.2011 IV/23/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
24) 24.05.2011 V/24/11 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r
25) 24.05.2011 V/25/11 w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi
26) 24.05.2011 V/26/11 w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice
27) 24.05.2011 V/27/11 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
28) 24.05.2011 V/28/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
29) 24.05.2011 V/29/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
30) 24.05.2011 V/30/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
31) 24.05.2011 V/31/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
32) 24.05.2011 V/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
33) 24.05.2011 V/33/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
34) 24.05.2011 V/34/11 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Chojnowo
35) 24.05.2011 V/35/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019
36) 24.05.2011 V/36/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
37) 28.06.2011 VI/37/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
38) 28.06.2011 VI/38/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2010 rok
39) 28.06.2011 VI/39/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice
40) 28.06.2011 VI/40/11 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
41) 28.06.2011 VI/41/11 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie wsi Dychów, gmina Bobrowice
42) 28.06.2011 VI/42/11 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bobrowice"
43) 28.06.2011 VI/43/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa- Bóbr”
44) 28.06.2011 VI/44/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
45) 28.06.2011 VI/45/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
46) 28.06.2011 VI/46/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019
47) 28.06.2011 VI/47/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
48) 20.09.2011 VII/48/11 w w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
49) 20.09.2011 VII/49/11 w w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
50) 20.09.2011 VII/50/11 w w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków
51) 20.09.2011 VII/51/11 w w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo
52) 20.09.2011 VII/52/11 w w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bobrowice na lata 2011-2015
53) 20.09.2011 VII/53/11 w w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
54) 20.09.2011 VII/54/11 w w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
55) 20.09.2011 VII/55/11 w w sprawie ustalenia ceny za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bobrowice
56) 20.09.2011 VII/56/11 w w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019
57) 20.09.2011 VII/57/11 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
58) 17.11.2011 VIII/58/11 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi Oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
59) 17.11.2011 VIII/59/11 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych Prowadzonych przez Gminę Bobrowice
60) 17.11.2011 VIII/60/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
61) 17.11.2011 VIII/61/11 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
62) 17.11.2011 VIII/62/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
63) 17.11.2011 VIII/63/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
64) 17.11.2011 VIII/64/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
65) 17.11.2011 VIII/65/11

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki do Uchwały 65/11

66) 17.11.2011 VIII/66/11 w sprawie zmiany uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019 
67) 17.11.2011 VIII/67/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
68) 29.12.2011 IX/68/11

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012–2019
Załączniki do uchwały

69) 29.12.2011 IX/69/11

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2012
Załączniki do uchwały

70) 29.12.2011 IX/70/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2012 rok
71) 29.12.2011 IX/71/11 w sprawie powołania radnego na członka Komisji Oświaty i spraw społecznych
72) 29.12.2011 IX/72/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2012 rok
73) 29.12.2011 IX/73/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
74) 29.12.2011 IX/74/11 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2012
75) 29.12.2011 IX/75/11 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2011
76) 29.12.2011 IX/76/11

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice na lata 2011-2032”
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BOBROWICE NA LATA 2011-2032
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU i WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BOBROWICE

77) 29.12.2011 IX/77/11 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chojnowo"
78) 29.12.2011 IX/78/11 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowice”
79) 29.12.2011 IX/79/11 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Dąbie dotyczącego transportu uczniów zamieszkałych w miejscowości Stary Zagór położonej w Gminie Dąbie do Gimnazjum w Bobrowicach
80) 29.12.2011 IX/80/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
81) 29.12.2011 IX/81/11 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
82) 29.12.2011 IX/82/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
83) 29.12.2011 IX/83/11 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
84) 29.12.2011 IX/84/11 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
85) 29.12.2011 IX/85/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
86) 29.12.2011 IX/86/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
87) 29.12.2011 IX/87/11 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
88) 29.12.2011 IX/88/11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz planu finansowego tych wydatków
89) 29.12.2011 IX/89/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-212
90) 29.12.2011 IX/90/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 

______________________________________

Rejestr uchwał

Rady Gminy Bobrowice

kadencji 2006-2010

 

rok 2010

 

LP
Data
Numer
Dotyczy
1) 25.02.2010 XXVII/220/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2) 25.02.2010 XXVII/221/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
3) 25.02.2010 XXVII/222/10 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009
4) 25.02.2010 XXVII/223/10 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu
5) 25.02.2010 XXVII/224/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
6) 25.02.2010 XXVII/225/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
7) 25.02.2010 XXVII/226/10 w spawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację wydatków związanych z zadaniem pn. „Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska”
8) 25.02.2010 XXVII/227/10 w spawie zmian budżetu gminy na rok 2010
9) 28.04.2010 XXVIII/228/10/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2009 rok
10) 28.04.2010 XXVIII/229/10/ w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
11) 28.04.2010 XXVIII/230/10/ w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji projektu systemowego "Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice" w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
12) 28.04.2010 XXVIII/231/10/ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej ozn. nr 23 położonej na działce nr 100 w m. Bobrowice
13) 28.04.2010 XXVIII/232/10/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009-2013
14) 28.04.2010 XXVIII/233/10/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
15) 28.04.2010 XXVIII/234/10/ w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
16) 28.04.2010 XXVIII/235/10/ w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
17) 30.06.2010 XXIX/236/10/ w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dachów
18) 30.06.2010 XXIX/237/10/ w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Bobrowice
19) 30.06.2010 XXIX/238/10/ w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice
20) 30.06.2010 XXIX/239/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
21) 30.06.2010 XXIX/240/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu i najmu budynku użytkowego
22) 30.06.2010 XXIX/241/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi JST określającego warunki przystąpienia Gminy Bobrowice do projektu „Lubuski e-Urząd”
23) 30.06.2010 XXIX/242/10/ w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobrowice
24) 30.06.2010 XXIX/243/10/ w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowice za I półrocze danego roku budżetowego
25) 30.06.2010 XXIX/244/10/ w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010o
26) 30.06.2010 XXIX/245/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
27) 10.09.2010 XXX/246/10/ w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Bobrowice
28) 10.09.2010 XXX/247/10/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
29) 10.09.2010 XXX/248/10/ w sprawie utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie
30) 10.09.2010 XXX/249/10/ w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2010-2012
31) 10.09.2010 XXX/250/10/ w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
32) 10.09.2010 XXX/251/10/ w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
33) 10.09.2010 XXX/252/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
34) 10.09.2010 XXX/253/10/ w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
35) 10.09.2010 XXX/254/10/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
36) 10.09.2010 XXX/255/10/ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2011 rok na realizację zadania pn. „Tworzenie trans granicznego systemu ratownictwa i ochrony, doposażenia jednostek straży pożarnych w specjalistyczne samochody pożarnicze na terenie woj. Lubuskiego i Brandenburgii, etap II”” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia 2007
37) 10.09.2010 XXX/256/10/ w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
38) 08.11.2010 XXX/257/10/ w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
39) 08.11.2010 XXX/258/10/ w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
40) 08.11.2010 XXX/259/10/ w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
41) 08.11.2010 XXX/260/10/ w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2011
42) 08.11.2010 XXX/261/10/ w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011
43) 08.11.2010 XXX/262/10/ w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
44) 08.11.2010 XXX/263/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
45) 08.11.2010 XXX/264/10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
46) 08.11.2010 XXX/265/10/ w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
47) 08.11.2010 XXX/266/10/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2011 rok na realizację zadania pn. „Tworzenie transgranicznego systemu ratownictwa i ochrony, doposażenia jednostek straży pożarnych w specjalistyczne samochody pożarnicze na terenie woj. Lubuskiego i Brandenburgii, etap II” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
48) 08.11.2010 XXX/267/10/ w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

 

rok 2009

 

LP
Data
Numer
Dotyczy
1) 25.02.2009 XX/168/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Marciniaka
2) 25.02.2009 XX/169/09 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
3) 25.02.2009 XX/170/09 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
4) 25.02.2009 XX/171/09 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2009
5) 25.02.2009 XX/172/09 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2009
6) 25.02.2009 XX/173/09 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008
7) 25.02.2009 XX/174/09 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poSytku publicznego na 2009 rok
8) 25.02.2009 XX/175/09 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych połoSonych w Bobrowicach z ustaleniami studium.
9) 25.02.2009 XX/176/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych połoSonych w Bobrowicach
10) 25.02.2009 XX/177/09 w sprawie wyraSenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przekształceń organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krośnie Odrzańskim
11) 25.02.2009 XX/178/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
12) 21.04.2009 XXI/179/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2008 rok
13) 28.04.2009 XXI/180/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Bobrowice
14) 28.04.2009 XXI/181/09 w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
15) 28.04.2009 XXI/182/09 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
16) 28.04.2009 XXI/183/09 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
17) 28.04.2009 XXI/184/09 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji za prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
18) 28.04.2009 XXI/185/09 w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
19) 08.06.2009 XXII/186/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
20) 08.06.2009 XXII/187/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 107/13 położonej w Dychowie na powiększenie działek
21) 08.06.2009 XXII/188/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
22) 08.06.2009 XXII/189/09 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3
23) 08.06.2009 XXII/190/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
24) 08.06.2009 XXII/191/09 w sprawie powołania radnego na członka Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej
25) 08.06.2009 XXII/192/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
26) 08.06.2009 XXII/193/09 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bronków
27) 14.07.2009 XXIII/194/09 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organiozowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
28) 14.07.2009 XXIII/195/09 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
29) 14.07.2009 XXIII/196/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje wydatków związanych z zadaniem pn. "Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska"
30) 14.07.2009 XXIII/197/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
31) 11.09.2009 XXIV/198/09 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
32) 11.09.2009 XXIV/199/09 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
33) 11.09.2009 XXIV/200/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego budynku nr 23 w Bobrowicach
34) 11.09.2009 XXIV/201/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009r.
35) 29.10.2009 XXV/202/09 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
36) 29.10.2009 XXV/203/09 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice
37) 29.10.2009 XXV/204/09 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
38) 29.10.2009 XXV/205/09 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2010
39) 29.10.2009 XXV/206/09 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2010
40) 29.10.2009 XXV/207/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
41) 29.10.2009 XXV/208/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
42) 21.12.2009 XXVI/209/09 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
43) 21.12.2009 XXVI/210/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2010 rok
44) 21.12.2009 XXVI/211/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2010 rok
45) 21.12.2009 XXVI/212/09 ww sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
46) 21.12.2009 XXVI/213/09 w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do stowarzyszenia Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka
47) 21.12.2009 XXVI/214/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Bobrowice
48) 21.12.2009 XXVI/215/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Bobrowice, będących mieszkankami Gminy Bobrowice
49) 21.12.2009 XXVI/216/09 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
50) 21.12.2009 XXVI/217/09 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
51) 21.12.2009 XXVI/218/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
52) 21.12.2009 XXVI/219/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

 

___________________________________________________

 

2006 - 2008

 

LP
Data
Numer
Dotyczy
1) 27.11.2006 I/1/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
2) 27.11.2006 I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
3) 27.11.2006 I/3/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej (uchylona)
4) 27.11.2006 I/4/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i spraw społecznych
5) 27.11.2006 I/5/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6) 05.12.2006 II/6/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
7) 05.12.2006 II/7/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej (uchylona)
8) 05.12.2006 II/8/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i spraw społecznych
9) 28.12.2006 III/9/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
10) 28.12.2006 III/10/06 w sprawie wyznaczenia radnych do komisji przetargowych (uchylona)
11) 28.12.2006 III/11/06 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
12) 28.12.2006 III/12/06 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
13) 28.12.2006 III/13/06 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
14) 28.12.2006 III/14/06 w sprawie powołania Sekretarza Gminy
15) 28.12.2006 III/15/06 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006
16) 28.12.2006 III/16/06 w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej
17) 31.01.2007 IV/17/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowice na rok 2007
18) 31.01.2007 IV/18/07 w sprawie wyboru Komisji Oświaty i spraw społecznych
19) 31.01.2007 IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
20) 31.01.2007 IV/20/07 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (uchylona)
21) 31.01.2007 IV/21/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2007 rok
22) 31.01.2007 IV/22/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 rok
23) 31.01.2007 IV/23/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Komisji Rewizyjnej na 2007 rok (uchylona)
24) 31.01.2007 IV/24/07 w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Bobrowice miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
25) 31.01.2007 IV/25/07 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetragowego nieruchomości zabudowanej położonej w m. Bobrowice nr 104
26) 12.03.2007 V/26/07 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2007
27) 12.03.2007 V/27/07 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2007
28) 12.03.2007 V/28/07 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007r.
29) 12.03.2007 V/29/07 w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec wójta
30) 12.03.2007 V/30/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Odra-Sprewa-Bóbr"
31) 12.03.2007 V/31/07 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.
32) 12.03.2007 V/32/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
33) 12.03.2007 V/33/07 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
34) 12.03.2007 V/34/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
35) 13.04.2007 VI/35/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
36) 13.04.2007 VI/36/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
37) 13.04.2007 VI/37/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice (uchylona)
38) 13.04.2007 VI/38/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
39) 29.06.2007 VII/39/07 w sprawie przyjęcia Gminnej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bobrowice na lata 2007-2014
40) 29.06.2007 VII/40/07 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice.
41) 29.06.2007 VII/41/07 w sprawie Statutu Gminy Bobrowice
42) 29.06.2007 VII/42/07 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego
43) 29.06.2007 VII/43/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bobrowice
44) 29.06.2007 VII/44/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
45) 17.09.2007 VIII/45/07 w sprawie utworzenia STOWARZYSZENIA - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"
46) 17.09.2007 VIII/46/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bobrowice
47) 17.09.2007 VIII/47/07 w sprawie ustalenia ceny za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bobrowice
48) 17.09.2007 VIII/48/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Urzędu Gminy Bobrowice
49) 17.09.2007 VIII/49/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki oznaczonej wg ewidencji nr 52/16 połozonej w obrędbie m. Bronków na rzecz jej użytkownika wieczystego
50) 17.09.2007 VIII/50/07 w sprawie uchwalenia regulamiu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice (uchylona)
51) 17.09.2007 VIII/51/07 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
52) 17.09.2007 VIII/52/07 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami upoważnienia Wójta do wykonywania czynności prawnych związanych z ich obrotem w róznych formach oraz zmiany uchwały nr XXV/163/98 z dnia 3 kwietnia 1998r. i uchwały nr XVI/131/2001 z dnia 20 listopada 2001r.
53) 17.09.2007 VIII/53/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
54) 14.11.2007 IX/54/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
55) 14.11.2007 IX/55/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
56) 14.11.2007 IX/56/07 w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
57) 14.11.2007 IX/57/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
58) 14.11.2007 IX/58/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
59) 14.11.2007 IX/59/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice (uchylona)
60) 14.11.2007 IX/60/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
61) 14.11.2007 IX/61/07 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego dzierżawę gruntów nie zabudowanych położonych w Bobrowicach dz. Nr 450 o łącznej powierzchni 1,84 ha przeznaczonych pod wydobycie kruszywa do 30 czerwca 2008r. dla „Żwirek” s.c. G. Napierała, H. Tomikowski, G. Skibiński z siedzibą przy ulicy Strzeleckiej 40, 64-320 Buk
62) 14.11.2007 IX/62/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
63) 10.12.2007 X/63/07 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008r.
64) 10.12.2007 X/64/07 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2008
65) 10.12.2007 X/65/07 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2008
66) 10.12.2007 X/66/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 60/3 w Bronkowie, gm. Bobrowice
67) 10.12.2007 X/67/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
68) 10.12.2007 X/68/07 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego dzierżawę gruntów nie zabudowanych położonych w Bobrowicach dz. Nr 211 o łącznej powierzchni 2,12 ha przeznaczonych pod wydobycie kruszywa do 31 grudnia 2008r. dla „Żwirek” s.c. G. Napierała, H. Tomikowski, G. Skibiński z siedzibą przy ulicy Strzeleckiej 40, 64-320 Buk
69) 10.12.2007 X/69/07 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania zgody na stosowanie bonifikaty od ceny tych lokali (uchylona)
70) 10.12.2007 X/70/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
71) 10.12.2007 X/71/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
72) 10.12.2007 X/72/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2008
73) 10.12.2007 X/73/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice (uchylona)
74) 10.12.2007 X/74/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi (uchylona)
75) 10.12.2007 X/75/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków (uchylona)
76) 10.12.2007 X/76/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo (uchylona)
77) 10.12.2007 X/77/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Chromów (uchylona)
78) 10.12.2007 X/78/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Dachów (uchylona)
79) 10.12.2007 X/79/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Dęby (uchylona)
80) 10.12.2007 X/80/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Dychów (uchylona)
81) 10.12.2007 X/81/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Janiszowice (uchylona)
82) 10.12.2007 X/82/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Kukadło (uchylona)
83) 10.12.2007 X/83/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Przychów (uchylona)
84) 10.12.2007 X/84/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Strużka (uchylona)
85) 10.12.2007 X/85/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa (uchylona)
86) 10.12.2007 X/86/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Wełmice (uchylona)
87) 10.12.2007 X/87/07 w sprawie nadania statutu sołectwa Żarków (uchylona)
88) 10.12.2007 X/88/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
89) 10.12.2007 X/89/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Bobrowice
90) 06.02.2008 XI/90/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania zgody na stosowanie bonifikaty od ceny tych lokali
91) 06.02.2008 XI/91/08 w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedawanych lokali mieszkalnych
92) 06.02.2008 XI/92/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wacława Girka
93) 06.02.2008 XI/93/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowice na rok 2008
94) 19.02.2008 XII/94/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2008 rok
95) 19.02.2008 XII/95/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2008 rok
96) 19.02.2008 XII/96/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
97) 19.02.2008 XII/97/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
98) 16.04.2008 XIII/98/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2007 rok
99) 16.04.2008 XIII/99/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
100) 16.04.2008 XIII/100/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmieniona)
101) 16.04.2008 XIII/101/08 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Bobrowice
102) 16.04.2008 XIII/102/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bobrowice
103) 16.04.2008 XIII/103/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
104) 28.05.2008 XIV/104/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
105) 28.05.2008 XIV/105/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
106) 28.05.2008 XIV/106/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice
107) 28.05.2008 XIV/107/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Janiszowice
108) 28.05.2008 XIV/108/08 w sprawie przejęcia na własność Gminy Bobrowice samochodu osobowego
109) 28.05.2008 XIV/109/08 w sprawie nieodpłatnego nabycia ruchomości tj. drewnianego domku campingowego stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Bobrowice
110) 28.05.2008 XIV/110/08 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
111) 28.05.2008 XIV/111/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
112) 28.05.2008 XIV/112/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
113) 30.06.2008 XV/113/08 w sprawie powołania radnego na członka Komisji Oświaty i spraw społecznych
114) 30.06.2008 XV/114/08 w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Krośnieńskiego
115) 30.06.2008 XV/115/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Dęby
116) 30.06.2008 XV/116/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Bobrowice
117) 30.06.2008 XV/117/08 w sprawie ustalenia ceny za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bobrowice
118) 30.06.2008 XV/118/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Janiszowice"
119) 30.06.2008 XV/119/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Dachów"
120) 30.06.2008 XV/120/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Bronków"
121) 30.06.2008 XV/121/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bobrowice
122) 30.06.2008 XV/122/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2008- 2012 (uchylona)
123) 30.06.2008 XV/123/08 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zmieniona)
124) 30.06.2008 XV/124/08 w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego sfinansowania remontu drogi powiatowej
125) 30.06.2008 XV/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego dzierżawę gruntów nie zabudowanych położonych w Bobrowicach dz. Nr 450 o łącznej powierzchni 1,84 ha przeznaczonych pod wydobycie kruszywa do 31 grudnia 2008r. dla „Żwirek” s.c. G. Napierała, H. Tomikowski, G. Skibiński z siedzibą przy ulicy Strzeleckiej 40, 64-320 Buk
126) 30.06.2008 XV/126/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
127) 30.07.2008 XVI/127/08 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza
128) 30.07.2008 XVI/128/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
129) 30.07.2008 XVI/129/08 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
130) 30.07.2008 XVI/130/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
131) 30.07.2008 XVI/131/08 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy
132) 30.07.2008 XVI/132/08 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
133) 17.09.2008 XVII/133/08 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
134) 17.09.2008 XVII/134/08 w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Bobrowicach
135) 17.09.2008 XVII/135/08 w sprawie nadania imienia i sztandaru Gimnazjum w Bobrowicach
136) 17.09.2008 XVII/136/08 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
137) 17.09.2008 XVII/137/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Dachów (zmieniona)
138) 17.09.2008 XVII/138/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice (zmieniona)
139) 17.09.2008 XVII/139/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na rzecz Gminy Bobrowice
140) 17.09.2008 XVII/140/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
141) 12.11.2008 XVIII/141/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
142) 12.11.2008 XVIII/142/08 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bobrowice oraz dalszego postępowania z nimi
143) 12.11.2008 XVIII/143/08 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
144) 12.11.2008 XVIII/144/08 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice
145) 12.11.2008 XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dachów
146) 12.11.2008 XVIII/146/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
147) 12.11.2008 XVIII/147/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2009
148) 12.11.2008 XVIII/148/08 w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania dotyczącego dofinansowania zakupu aparatu diagnostyczno-biochemicznego do badań laboratoryjnych CELL-DYN 1800
149) 12.11.2008 XVIII/149/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat Żarski, będących mieszkankami Gminy Bobrowice
150) 12.11.2008 XVIII/150/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
151) 22.12.2008 XIX/151/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
152) 22.12.2008 XIX/152/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji BudSetu i gospodarki komunalnej na 2009 rok
153) 22.12.2008 XIX/153/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2009 rok
154) 22.12.2008 XIX/154/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2009 rok
155) 22.12.2008 XIX/155/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
156) 22.12.2008 XIX/156/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa Krośnieńska
157) 22.12.2008 XIX/157/08 w sprawie nadania statutu sołectwu Żarków
158) 22.12.2008 XIX/158/08 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
159) 22.12.2008 XIX/159/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2009- 2013
160) 22.12.2008 XIX/160/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2009- 2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym
161) 22.12.2008 XIX/161/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zabór na realizację zadania dotyczącego sfinansowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”
162) 22.12.2008 XIX/162/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat Żarski, będących mieszkankami Gminy Bobrowice
163) 22.12.2008 XIX/163/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
164) 22.12.2008 XIX/164/08 w sprawie wyraSenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego dzierżawę gruntów nie zabudowanych położonych w Bobrowicach dz. Nr 211 o łącznej powierzchni 2,12 ha przeznaczonych pod wydobycie kruszywa do 31 grudnia 2009r. dla „świrek” s.c. G. Napierała, H. Tomikowski, G. Skibiński z siedzibą przy ulicy Strzeleckiej 40, 64-320 Buk
165) 22.12.2008 XIX/165/08 w sprawie wyraSenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego dzierżawę gruntów nie zabudowanych położonych w Bobrowicach dz. Nr 450 o łącznej powierzchni 1,84 ha przeznaczonych pod wydobycie kruszywa do 31 grudnia 2009r. dla „świrek” s.c. G. Napierała, H. Tomikowski, G. Skibiński z siedzibą przy ulicy Strzeleckiej 40, 64-320 Buk.
166) 22.12.2008 XIX/166/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budSetowego 2008 oraz planu finansowego tych wydatków
167) 22.12.2008 XIX/167/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2007-01-15 12:32:49
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2012-06-29 07:45:15 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 kolejna umowa najmu - 116.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 nabycie nieruchomosci - 115.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 udzielenie absolutorium - 114.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 zatwierdzenie sprawozdania - 113.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 uchwala112
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 uchwala111
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala110
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala109
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala108
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala107
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala106
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala105
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 uchwala104.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala103.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala102.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala101.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala100.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala99.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala98.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala97.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala96.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala95.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala94.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala93.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala92.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 uchwala91.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 77/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 Załącznik do 68/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 90/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 89/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 PUA gmina Bobrowice 2011 - 2032.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 Prognoza PUA gmina Bobrowice.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 załączniki do budżetu 2012
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 88/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 87/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 86/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 85/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 84/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 83/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 82/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 81/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 80/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 79/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 78/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 77/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 76/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 75/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 74/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 73/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 72/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 71/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 70/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 69/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 68/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 67/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 66/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 zalączniki do 65/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 65/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 64/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 63/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 62/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 61/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 60/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 59/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 58/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 57/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 56/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 55/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 54/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 53/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 52/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 51/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 50/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 49/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 48/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 47/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 45/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 44/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 43/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 42/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 41/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 40/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 39/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 38/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 37/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 Uchwala36
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala34
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala33
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala32
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala31
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala30
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala29
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala28
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala27
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala26
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala25
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala24
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 uchwala23
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala22
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala21
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala20
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala19
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala18
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala17
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala16
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala15
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala1
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uzasadnienie do uchwały budżetowej 2011
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała13
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała9
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała8
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała7
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala267
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala266
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala265
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala264
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala263
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala262
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala261
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala260
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala259
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala258
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala257
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala6
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala5
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala4
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala3
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 uchwala2
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała I/1/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 Uchwała256
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała255
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała254
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała253
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała252
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała251
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała250
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała249
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała248
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała247
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała246
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała245
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała244
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała243
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała242
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała241
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała240
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała239
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała238
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała237
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Uchwała236
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 uchwała229
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała230
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała235
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała234
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała233
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała232
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała231
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 Uchwała228
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 uchwała119
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 uchwała223
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała227
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała226
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała225
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała224
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała222
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała221
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała220
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała200
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała219
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała218
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała217
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała216
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała215
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała214
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała213
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała212
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała211
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała210
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała209
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała202
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała208
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała207
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała206
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała205
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała204
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała203
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała201
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała199
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Uchwała198
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała197
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała196
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała195
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała194
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała193
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała192
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała191
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała190
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała189
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała188
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała187
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 uchwała186
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 XXI/180/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/184/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/183/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/182/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/181/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/185/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/184/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XXI/179/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/178/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/177/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/176/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/175/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/174/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/173/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/172/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/171/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/170/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/169/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XX/168/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/167/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/166/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/165/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/164/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/163/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/162/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/161/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/160/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/159/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/158/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/157/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/156/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/155/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/154/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/153/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/152/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XIX/151/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/150/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/149/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/148/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/147/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/146/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/145/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/144/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/143/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/142/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVIII/141/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 XVII/140/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/139/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/138/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/137/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/136/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/135/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/134/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVII/133/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVI/132/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVI/131/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVI/130/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVI/129/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XVI/127/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/125/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/124/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/123/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/122/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/121/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/120/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/118/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/117/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/116/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/115/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/114/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XV/113/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 XIV/111/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/112/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/110/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/109/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/108/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/107/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/106/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIV/105/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 IX/104/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:18
 XIII/103/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XI/93/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XIII/102/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XIII/101/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XIII/100/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XIII/99/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XIII/98/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XII/97/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XII/96/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XII/95/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XII/94/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XI/92/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XI/91/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 XI/90/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/89/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/88/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/87/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/86/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/85/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/84/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/83/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/82/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/81/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/80/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/79/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/78/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/77/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/76/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/75/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/74/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/73/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/72/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/71/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/70/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/69/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/68/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/67/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/66/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/65/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/64/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 X/63/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/62/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/61/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/60/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/59/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/58/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/57/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/56/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/55/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 IX/54/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/53/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/52/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/51/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/50/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/49/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/48/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/47/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/46/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 VIII/45/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/44/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/43/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/42/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/41/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/40/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/39/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 6-38-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 6-37-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 6-36-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 6-35-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-34-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-33-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-32-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-31-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-30-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-29-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-28-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-27-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 5-26-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-25-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-24-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-23-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-22-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-21-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-20-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-19-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-18-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 4-17-07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-16-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-15-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-14-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-13-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-12-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-11-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-10-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 3-9-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 2-8-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 2-7-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 2-6-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 1-5-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 1-4-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 1-3-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 1-2-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
 1-1-06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:15
wszystkie dokumenty >>
 
 


. .
BIP - liczba wejść: 67615