.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wójt Gminy:
Zarządzenia Wójta
poka wszystkie dokumenty

Rejestr

Zarządzeń Wójta Gminy Bobrowice

- 2012 rok

LP
Data
Numer zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
1) 18.01.2012 1/12 w sprawie powołania punktu kontaktowego Host National Suport (HNS)
2) 18.01.2012 2/12 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejj oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami
3) 20.01.2012 3/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
4) 20.01.2012 4/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2012r.
5) 30.01.2012 5/12 w sprawie realziacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2012 roku
6) 10.02.2012 6/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
7) 10.02.2012 7/12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
8) 10.02.2012 8/12 w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP
9) 28.02.2012 9/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
10) 06.03.2012 10/12 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
11) 12.03.2012 11/12 w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie
12) 14.03.2012 12/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brzezinka dotyczących utworzenia sołectwa Brzezinka
13) 21.03.2012 13/12 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
14) 21.03.2012 14/12 w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Przebudowa,rozbudowa i modernizacja ASUW w Przychowie
15) 30.03.2012 15/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
16) 30.03.2012 16/12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
17) 13.04.2012 17/12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
18) 16.04.2012 18/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Nrzezinka w sprawie nadania statusu sołectwa Brzezinka
19) 24.04.2012 19/12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
20) 26.04.2012 20/12 w sprawie zmien w uchwale budżetowej na rok 2012
21) 07.05.2012 21/12 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. Docieplenie budynku przedszkola w Dychowie.
22) 08.05.2012 22/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
23) 08.05.2012 23/12 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/12 dotyczącego zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
24) 10.05.2012 24/12 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.
25) 14.05.2012 25/12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
26) 18.05.2012 26/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
27) 28.05.2012 27/12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
28) 31.05.2012 28/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
29) 14.06.2012 29/12 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gminazjum w ZSS w Bobrowiach finansowanej z budżetu Gminy Bobrowice w roku 2012
30) 20.06.2012 30/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
31) 22.06.2012 31/12 w sprawie powołania skłądu i nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępwania pn. Rozbudowa budynku remizy OSP w Bronkowie
32) 25.06.2012 32/12 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Brzezinka
33) 26.06.2012 33/12 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
34) 29.06.2012 34/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
35) 20.07.2012 35/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
36) 25.07.2012 36/12 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. roybudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bobrowice, Tarnawa Krośnieńska i Bronków
37) 30.08.2012 41/12 w sprawiezałożeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2013rok    Załączniki do zarządzenia

 

Rejestr

Zarządzeń Wójta Gminy Bobrowice

- 2011 rok

LP
Data
Numer zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
1) 03.01.2011 1/11 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013
2) 05.01.2011 2/11 w sprawie określania sposobu wykonywania uchwał rady gminy
3) 25.01.2011 3/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
4) 31.01.2011 4/11 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2011 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
5) 01.02.2011 5/11 w sprawie pobierania opłat za ksero, bindowanie i faks
6) 31.01.2011 6/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
7) 21.02.2011 7/11 w sprawie zmiany składu osobowego Społeczej Komisji Mieszkaniowej
8) 21.02.2011 8/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
9) 23.02.2011 9/11 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
10) 23.02.2011 10/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2011 r.
11) 01.03.2011 11/11 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
12) 28.02.2011 12/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
13) 09.03.2011 13/11 w sprawie powołania Komisji do uprządokowania dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010r.
14) 17.03.2011 14/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowejna rok 2011
15) 17.03.2011 15/11 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich
16) 18.03.2011 16/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w Dachowie
17) 30.03.2011 17/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w Wełmicach
18) 30.03.2011 18/11 w sprawie uzupełnienia składu Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przygotowania i przeprowadzenia NSLiM w 2011r.
19) 30.03.2011 18/11/1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
20) 11.04.2011 19/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
21) 13.04.2011 20/11 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Barłogi i Bobrowice
22) 13.04.2011 21/11 w sprawie określenia i treminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany statutów sołectw Barłogi i Bobrowice
23) 06.05.2011 22/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na renowację płyty boiska i budowa boiska treningowego w Bobrowicach
24) 06.05.2011 23/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na remont pomieszczeń przedszkola w Dychowie
25) 19.05.2011 24/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/11
26) 23.05.2011 25/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na budowę świetlicy wieskiej w Dachowie
27) 24.05.2011 26/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
28) 31.05.2011 27/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
29) 01.06.2011 28/11 w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie wsi Dychów
30) 01.06.2011 29/11 w sprawie określenia wykonywania uchwał Rady Gminy
31) 15.06.2011 30/11 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum w ZSS w Bobrowicach
32) 16.06.2011 31/11 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011
33) 17.06.2011 32/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w Dychowie
34) 21.06.2011 33/11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
35) 28.06.2011 34/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
36) 30.06.2011 35/11 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
37) 30.06.2011 36/11 w sprawie nie skorzytania z prawa pierwokupu
38) 01.07.2011 37/11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
39) 15.07.2011 38/11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej na rzecz Gminy Bobrowice na nieruchomości stanowiącej własnośc Tadeusza i Hanny Marii Janik
40) 15.07.2011 39/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
41) 15.07.2011 40/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Ptrzetargoej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wełmicach
42) 28.07.2011 41/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
43) 10.08.2011 42/11 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
44) 10.08.2011 43/11 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
45) 18.08.2011 44/11 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
46) 18.08.2011 45/11 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
47) 18.08.2011 46/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
48) 24.08.2011 47/11 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym
49) 24.08.2011 48/11 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
50) 25.08.2011 49/11 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Bronków i Chojnowo
51) 25.08.2011 50/11 w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Bronków i Chojnowo
52) 26.08.2011 51/11 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
53) 29.08.2011 52/11 w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2012r.
54) 29.08.2011 53/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
55) 30.08.2011 54/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
56) 31.08.2011 55/11 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Bobrowice
57) 05.09.2011 56/11 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wełmicach"
58) 09.09.2011 57/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r.
59) 12.09.2011 58/11 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
60) 14.09.2011 59/11 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
61) 14.09.2011 60/11 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
62) 15.09.2011 61/11 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz innych czynności związanych z ich sporządzaniem
63) 16.09.2011 62/11 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
64) 16.09.2011 63/11 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r.
65) 16.09.2011 64/11 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
66) 19.09.2011 65/11 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych
67) 19.09.2011 66/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
68) 22.09.2011 67/11 w sprawie określenia wykonywania uchwał Rady Gminy
69) 30.09.2011 68/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
70) 19.09.2011 68/11/1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
71) 04.10.2011 69/11 w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie
72) 07.10.2011 70/11 w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bobrowicach
73) 07.10.2011 71/11 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bobrowicach
74) 07.10.2011 72/11 w sprawie zmian w chwale budżetowej
75) 19.10.2011 73/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
76) 28.10.2011 75/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
77) 07.11.2011 76/11 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bobrowice w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 18 grudnia 2011r.

_________________________________________

Rejestr

Zarządzeń Wójta Gminy Bobrowice

- 2010 rok

LP
Data
Numer zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
1) 04.02.2010 1/10 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. "Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska".
2) 12.02.2010 2/10 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.
3) 15.02.2010 3/10 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010,
4) 15.02.2010 4/10 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010r.
5) 25.02.2010 5/10 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010.
6) 05.03.2010 6/10 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
7) 11.03.2010 7/10 w sprawie w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania p.n. "Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska".
8) 15.03.2010 8/10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bobrowicach
9) 29.04.2010 9/10 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznachonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
10) 04.05.2010 10/10 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
11) 10.05.2010 11/10 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachu i instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola w Dychowie.
12) 10.05.2010 12/10 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010.
13) 18.05.2010 13/10 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego
14) 24.05.2010 14/10 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
15) 28.05.2010 15/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Bobrowice i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
16) 28.05.2010 16/10 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na docieplenie budynku przedszkola w Bobrowicach
17) 28.05.2010 17/10 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ocieplenie ośrodka zdrowia w Bobrowicach
18) 02.06.2010 18/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw w wyborach Prezydenta RP
19) 02.06.2010 19/10 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
20) 02.06.2010 20/10 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
22) 08.06.2010 22/10 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
23) 17.06.2010 23/10 w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej
24) 17.06.2010 24/10 Konkurs Estetyczne zagospodarowanie posesji wiejskiej na terenie Gminy Bobrowice w 2010 roku
25) 21.06.2010 25/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
26) 21.06.2010 26/10 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum w ZSS w Bobrowicach finansowanej z budżetu Gminy Bobrowice w roku 2010
27) 26.06.2010 27/10 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Bobrowicach
28) 30.06.2010 28/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
29) 30.06.2010 28a/10 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
30) 02.07.2010 28/1/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
31) 05.07.2010 29/10 w sprawie sposobu wykonywania uchwał rady gminy
32) 09.07.2010 30/10 w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Bobrowice
33) 23.07.2010 31/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
34) 28.07.2010 32/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka Brziezinka w sprawie zmiany nazwy miejscowości
35) 30.07.2010 33/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
36) 16.08.2010 34/10 w sprawie nie skorzytania z prawa pierwokupu
37) 23.08.2010 35/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
38) 24.08.2010 36/10 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego
39) 31.08.2010 37/10 w sprawie powołania komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca
40) 09.09.2010 38/10 w sprawie nie skorzytania z prawa pierwokupu
41) 09.09.2010 39/10

 

w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2011r.

AKTYWNE Tabele - załącznik do zarządzenia

Aby otworzyć tabele należy pobrać i zainstalować  pakiet biurowy Open Office z tej strony:
http://pl.openoffice.org/product.download.html#

42) 10.09.2010 40/10 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
43) 20.09.2010 43/10 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
44) 20.09.2010 44/10 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
45) 29.09.2010 45/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
46) 29.09.2010 46/10 w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi systemu informatycznego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
47) 04.10.2010 47/10 w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru i tworzenia podsystemu stałych dyżurów Wójta Gminy Bobrowice
48) 15.10.2010 48/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
49) 28.10.2010 49/10 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
50) 29.10.2010 50/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
51) 04.11.2010 51/10 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
52) 10.11.2010 52/10 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
53) 10.11.2010 53/10 w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010r.
54) 10.11.2010 54/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
55) 29.11.2010 55/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
56) 30.11.2010 56/10 w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i młodzieży do placówej oświatowych Gminy Bobrowice
57) 06.12.2010 57/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
58) 07.12.2010 58/10 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
59) 10.12.2010 59/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
60) 14.12.2010 60/10 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
61) 21.12.2010 61/10 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac geologicznych w zakresie wykonania odwiertu otworu awaryjnego nr 3 na ujęciu wody podziemnej w Dychowie
62) 30.12.2010 62/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
63) 30.12.2010 63/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

 

 

_________________________________________

 

Rejestr

Zarządzeń Wójta Gminy Bobrowice

- 2009 rok

LP
Data
Numer zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
1 19.01.2009 1/09 w sprawie powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2 26.01.2009 2/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Bobrowice
3 26.01.2009 3/09 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
4 02.02.2009 4/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
5 05.02.2009 5/09 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
6 19.02.2009 6/09 w sprawie powołania komisji konkursowej
7 25.02.2009 7/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
8 04.03.2009 8/09 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
9 05.03.2009 9/09 w sprawie ogłoszenia wyników konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10 05.03.2009 10/09 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
11 12.03.2009 11/09 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
12 19.03.2009 12/09 w sprawie upoważnienia do czynności z zakresu rejestracji przedpoborowych oraz kwalifikacji wojskowej
13 24.03.2009 13/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
14 08.04.2009 14/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykopanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
15 16.04.2009 15/09 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
16 21.04.2009 16/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
17 21.04.2009 17/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu
18 21.04.2009 18/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu
19 28.04.2009 19/09 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji "Wykonanie obudowy studni zastępczej Nr SW 4 na ujęciu wody podziemnej w Bobrowicach"
20 28.04.2009 20/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
21 07.05.2009 21/09 w sprawie określenia wykonywania uchwał rady gminy
22 11.05.2009 22/09 w sprawie udzielenia zgodyna użyczenie Stowarzyszeniu Kobiet "Bronkowianki" lokalu znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Bronkowie
23 14.05.2009 23/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
24 15.05.2009 24/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
25 15.05.2009 25/09 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
26 15.05.2009 26/09 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
27 20.05.2009 27/09 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
28 27.05.2009 28/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisjii Przetargowej
29 01.06.2009 29/09 w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej
30 05.06.2009 30/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
31 09.06.2009 31/09 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniająch sołtysów
32 10.06.2009 32/09 w sprawie nie skorzystania z pierwokupu
33 15.06.2009 33/09 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum w ZSS w Bobrowicach finansowanej z budżetu Gminy Bobrowice w roku 2009
34 10.06.2009 34/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
35 16.06.2009 z-35/09 w sprawie organizacji przygotowania i rozmieszczenia głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy Bobrowice na okres wewnętrznego zagrożenia
36 19.06.2009 36/09 konkurs " Estetyczne zagospodarowanie posesji wiejskiej na terenie Gminy Bobrowice w 2009 roku"
37 19.06.2009 37/09  w sprawie zadań w zakresie promocji gminy na 2009 rok
38 29.06.2009 38/09 sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
39 06.07.2009 39/09 sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
40 08.07.2009 40/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi rolniczej w Wełmicach
41 08.07.2009 41/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Bronkowie - etap I wymiana pokrycia dachowego
42 09.07.2009 42/09 w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
43 20.07.2009 43/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
44 30.07.2009 44/09 w sprawie powołania Komisji uporządkowania dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
45 30.07.2009 45/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania II-go o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Bronkowie - etap I wymiana pokrycia dachowego
46 10.08.2009 46/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wełmicach
47 10.08.2009 47/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Bobrowicach
48 24.08.2009 48/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
49 24.08.2009 49/09 w sprawie określenia wykonywania uchwał gminy
50 02.09.2009 50/09 w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Bobrowice
51 07.09.2009 51/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
52 07.09.2009 52/09 w sprawie powołania komisji odbioru robtót wykonanych inwestycji pn. "Wykonananie elewacji budynku Urządu Gminy"
53 16.09.2009 53/09 w sprawie określenia wykonywania uchwał gminy
54 17.09.2009 54/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
55 30.09.2009 55/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
56 01.10.2009 56/09 w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością gminy
57 02.10.2009 57/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gruntowej w Janiszowicach
58 02.10.2009 58/09 w sprawie powołania komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
59 21.10.2009 59/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w Bobrowicach
60 21.10.2009 60/09 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
61 29.10.2009 61/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
62 30.10.2009 62/09 w sprawie zasad wynajmu sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Bobrowice
63 03.11.2009 63/09 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
64 04.11.2009 64/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w Dychowie
65 09.11.2009 65/09 w sprawie przeprowadzenia negocjacji na zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Bobrowice
66 09.11.2009 66/09 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2010 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
67 09.11.2009 67/09 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonywanych przy inwestycji pn."remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach"
68 24.11.2009 68/09 w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej
69 24.11.2009 69/09 w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej
70 25.11.2009 70/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
71 08.12.2009 71/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Bronkowie-Etap II
72 08.12.2009 72/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.
73 08.12.2009 73/09 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Bobrowice w 2010r.
74 14.12.2009 74/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
75 21.12.2009 75/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
76 23.12.2009 76/09 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
77 31.12.2009 77/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

 

___________________________________

 

Rejestr

Zarządzeń Wójta Gminy Bobrowice

- 2008 rok

LP
Data
Numer zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
1) 03.01.2008 1/08 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu
2) 15.01.2008 2/08

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gmionnego Planu Reagowania Kryzysowego (ZASTRZEŻONE)

3) 18.01.2008 3/08 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej na 2008 rok
4) 15.02.2008 4/08 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
5) 25.02.2008 5/08 w sprawie opracowania układu wykonawczego Budżetu Gmniny Bobrowice na 2008 rok
6) 27.02.2008 6/08 w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej
7) 27.02.2008 7/08 w sprawie powołania terenowych formacji obrony cywilnej Gminy Bobrowice
8) 05.03.2008 8/08 w sprawie zasad planowania i oprganizacji ewakuacji ludności na terenie gminy (POUFNE)
9) 05.03.2008 9/08 w sprawie powołania komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
10) 05.03.2008 10/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
11) 11.03.2008 11/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
12) 11.03.2008 12/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2008r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2008
13) 31.03.2008 13/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
14) 18.04.2008 14/08 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach finanasowanej z budżetu Gminy Bobrowice na rok 2008
15) 18.04.2008 15/08 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
16) 21.04.2008 16/08 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
17) 22.04.2008 17/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
18) 22.04.2008 18/08 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
19) 26.05.2008 19/08 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w Bobrowicach
20) 26.05.2008 20/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
21) 03.06.2008 20/08 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
22) 03.06.2008 22/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
24) 18.06.2008 24/08 w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bobrowice
25) 19.06.2008 25/08 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont Urzędu Gminy w Bobrowicach
26) 19.06.2008 26/08 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi o nawierzchni gruntowej w Dychowie
27) 30.06.2008 26/I/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008rok
28) 02.07.2008 27/08 w sprawie pomocy materialnej o charakterze soscjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
29) 10.07.2008 28/08 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.
30) 14.07.2008 29/08 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kuchni w budynku w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie
31) 29.07.2008 30/08 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rem
 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2007-01-15 12:32:51
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2012-08-31 08:49:21 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 zarządzwenie41
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:31
 zarządzenie41-załączniki
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:31
 36/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:31
 35/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 34/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 33/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 30/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 32/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 31/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 29/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 28/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 27/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 26/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 25/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 24/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 23/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 22/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 14/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 20/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 15/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 16/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 17/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 18/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 19/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 21/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:30
 13/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 12/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 11/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 10/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 9/12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 zarzadzenie5-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:29
 \zarzadzenie8-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarzadzenie7-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 \zarzadzenie6-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarzadzenie5-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarzadzenie4-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarzadzenie3-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarzadzenie2-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarzadzenie1-12.pdf
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarządzenie85/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarządzenie84/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarządzenie83/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarządzenie82/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 zarządzenie81/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 80/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 79/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 78/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:28
 Zarządzenie77/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 Zarządzenie74/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 76/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 7511
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 73/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 72/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 71/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 70/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 69/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 68/11/1
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 68/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 67/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 66/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 65/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 64/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 63/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 62/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 61/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 60/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 59/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 58/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 57/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 56/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 55/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 54/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 53/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 52/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 51/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 50/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 49/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 48/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 47/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 46/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 45/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 44/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 43/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 42/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 41/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 40/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 39/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:26
 38/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 34/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 37/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 36/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 35/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 33/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 32/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 31/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 30/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 29/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 28/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 27/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 26/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie25/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie24/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie23/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie22/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie21/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie20/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie19/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie18/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie18/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie17/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie16/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:25
 zarzadzenie15/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 zarzadzenie14/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 13/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 12/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 11/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 10/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 9/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 8/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 7/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 6/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 5/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 4/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 3/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 2/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 1/11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 63/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 62/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 61/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 60/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 59/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 58/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 57/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 56/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 55/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 54/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 53/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 52/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 51/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 50/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 49/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 48/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 47/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 46/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 45/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 44/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 43/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 40/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:24
 39/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 TABELA2
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 39/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 zarzadzenie38
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 zarzadzenie37
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 zarzadzenie36
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 zarzadzenie35
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 zarzadzenie34
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 33/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 32/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 31/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 30/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 28/10/1
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 28a/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 29/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 28/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 27/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 26/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 25/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 24/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 23/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 22/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 20/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 19/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 18/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 17/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 16/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 15/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 14/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 13-10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 12-10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 11-10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 10-10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 9/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 8/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 7/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 6/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 5/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 4/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 3/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 2/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 1/10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 77/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 76/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 75/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 74/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 73/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 72/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 71/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 70/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 69/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 68/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 67/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 66/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 65/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 64/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 63/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 62/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 61/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:22
 60/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 59/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 58/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 57/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 56/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 55/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 54/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 53/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 52/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 51/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 50/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 49/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 48/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 47/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 46/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 45/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 44/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 43/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 42/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 41/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 40/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 39/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Zarzadzenie27
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 64/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 38/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 37/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 36/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 34/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 33/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 32/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 31/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 30/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 29/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 28/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 26/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 25/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 24/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 23/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 22/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 21/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 20/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 19/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 18/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 17/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 16/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 15/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 14/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 13/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 12/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 11/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 10/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 9/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 8/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 7/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 6/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 5/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 4/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 3/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 2/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 1/09
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 63/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 62/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 61/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 60/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 59/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 58/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 57/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 56/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 55/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 54/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 53/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 52/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 51/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 50/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 49/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 48/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 47/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:20
 46/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 45/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 44/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 43/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 28/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 42/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 41/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 40/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 39/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 38/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 37/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 36/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 35/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 34/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 33/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 32/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 31/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 30/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 29/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 26/I/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 27/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 26/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 25/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 24/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 23/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 22/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 21/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 20/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 18/I/08
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:19
 19/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 18/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 17/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 16/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 15/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 14/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 13/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 12/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 11/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 10/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 9/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 7/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 6/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 5/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 4/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 3/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 1/2008
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie64
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie63
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie62
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie61
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie60
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie59
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie58
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie57
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie52
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie55
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie54
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie53
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie50
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie49
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie48
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie47
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie46
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie45
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie44
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie43
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie42
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie41
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie40
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie39
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenieKU/03/07
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie38
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie37
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie36i
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zazarzadzenie36
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie35
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie34
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie33
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Zarządzenie28
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie32
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie32
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie31
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie30
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarządzenie29
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 zarzadzenie26
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie25
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie24
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie23
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie22
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie21
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie18
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie16
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie20
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie19
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie17
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarzadzenie12
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie15
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie14
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie13
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie11
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie10
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie9
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie8
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 zarzadzenie5
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:16
 Zarządzenie 7
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:32
 Zarządzenie 6
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:32
 Zarządzenie 4
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:32
 Zarządzenie 3
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:32
 Zarządzenie 2
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:32
 Zarządzenie 1
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:32
wszystkie dokumenty >>
 

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615