.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Utrzymanie czystości

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach:

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ system gminny?

  • Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia;
  • Gmina poinformuje o sposobie liczenia opłaty;
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;
  • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
  • Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu w zakładce – Utrzymanie czystości.

****

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Bobrowicach (na targowisku). Czynny całodobowo.  

 

Zgodnie z art. 35 oraz 36 ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto nie stosuje sie to w/w przepisów zgodnie z art. 73 oraz 74 tejże ustawy podlega karze grzywny.

            Ponadto zgodnie z art.42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) sprzedawca detaliczny oraz hurtowy zobowiązany jest przy sprzedaży sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego do gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

URZĄD GMINY informuje, że na terenie Gminy Bobrowice podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest przedsiębiorca : TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz, Oddział Świebodzin ul. Kolejowa 16, 66-200 Świebodzin. Telefon: 68 38 238 28

 ***

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:


- baterie:
Urząd Gminy, Bobrowice 131, w godzinach pracy,
Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Bobrowice 36, w godzinach pracy,
Szkoła Podstawowa w Dychowie, Dychów 39, w godzinach pracy.

   W każdej miejscowości z terenu gminy znajdują się pojemniki przeznaczone do selektywnej segregacji odpadów komunalnych, tj. MAKULATURA, SZKŁO BIAŁE, SZKŁO KOLOROWE, PLASTIK.

 

***

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Bobrowice odbywa się raz  w roku w okresie letnio - jesiennym. Odpady zbierane są w pojemnikach ustawionych w poszczególnych sołectwach. O terminach zbiórki mieszkańcy powiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty. W zbiórkach tych uczestniczy firma TEW Gospodarowanie Odpadami z siedzibą w Świebodzinie. Ponadto mieszkańcy gminy Bobrowice mają możliwość zamówienia odpłatnie w razie potrzeby kontenera do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych w firmie TEW, która jest zobowiązana do umożliwienia właścicielom i zarządcom nieruchomości przyjęcia tych odpadów.

                                                  ***

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Bobrowice oraz miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby (adres)

Imię i nazwisko odbierającego odpady komunalne

Rodzaj odbieranych odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1.

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz

odpady komunalne

składowisko odpadów
 w
Klępinie,

sortownia odpadów komunalnych w Kiełczu

 

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2012-04-19 08:41:37
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2012-05-22 12:17:44 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615