.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Akty prawa miejscowego
poka wszystkie dokumenty

W rejestrze aktów prawa miejscowego znajdują się jedynie akty OBOWIĄZUJĄCE. Wersję archiwalną można pobrać w zakładce "uchwały Rady Gminy".

ROK  2012

Data
Nr
Dotyczy
28.08.2012 X/94/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
28.08.2012 X/95/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
28.08.2012 X/102/12 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

ROK 2011

 

Data
Nr
Dotyczy
24.05.2011 V/25/11 w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi
24.05.2011 V/26/11 w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice
24.05.2011 V/27/11 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
20.09.2011 VII/50/11 w w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków
20.09.2011 VII/51/11 w w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo
17.11.2011 VIII/58/11 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi Oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
17.11.2011 VIII/59/11 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych Prowadzonych przez Gminę Bobrowice
17.11.2011 VIII/60/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
17.11.2011 VIII/61/11 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
17.11.2011 VIII/62/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
17.11.2011 VIII/63/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
17.11.2011 VIII/64/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
17.11.2011 VIII/65/11

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki do Uchwały 65/11

29.12.2011 IX/69/11

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2012
Załączniki do uchwały

29.12.2011 IX/80/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
29.12.2011 IX/85/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
29.12.2011 IX/87/11 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

ROK 2010

 

Data
Nr
Dotyczy
25.02.2010 XXVII/225/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
28.04.2010 XXVIII/232/10/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009-2013
28.04.2010 XXVIII/233/10/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
08.11.2010 XXX/257/10/ w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
08.11.2010 XXX/259/10/ w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
08.11.2010 XXX/262/10/ w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
30.12.2010 III/10/10

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2011 rok

30.12.2010 III/11/10 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowtmi oraz iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

 

ROK 2009

 

Data
Nr
Dotyczy
25.02.2009 XX/170/09 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
25.02.2009 XX/176/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych połoSonych w Bobrowicach
28.04.2009 XXI/181/09 w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
28.04.2009 XXI/182/09 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
28.04.2009 XXI/183/09 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
28.04.2009 XXI/184/09 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji za prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
08.06.2009 XXII/186/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
29.10.2009 XXV/203/09 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice
29.10.2009 XXV/207/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
21.12.2009 XXVI/209/09 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
21.122009 XXVI/216/09 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
21.12.2009 XXVI/217/09 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
21.12.2009 XXVI/218/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice

 

ROK 2008

 

Data
Nr
Dotyczy
06.02.2008 XI/90/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania zgody na stosowanie bonifikaty od ceny tych lokali
06.02.2008 XI/93/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowice na rok 2008
28.05.2008 XIV/107/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Janiszowice
30.06.2008 XV/115/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Dęby
17.09.2008 XVII/136/08 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
17.09.2008 XVII/138/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice  (zmieniona)
12.11.2008 XVIII/142/08 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bobrowice oraz dalszego postępowania z nimi
12.11.2008 XVIII/143/08 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
12.11.2008 XVIII/144/08 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice
12.11.2008 XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dachów
22.12.2008 XIX/151/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
22.12.2008 XIX/156/08 w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa Krośnieńska
22.12.2008 XIX/157/08 w sprawie nadania statutu sołectwu Żarków
22.12.2008 XIX/158/08 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
22.12.2008 XIX/159/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2009- 2013

 

ROK 2007

 

Data
Nr
Dotyczy
31.01.2007 IV/17/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowice na rok 2007
31.01.2007 IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
14.11.2007 IX/58/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
10.12.2007 X/66/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 60/3 w Bronkowie, gm. Bobrowice

 

ROK 2006

 

Data
Nr
Dotyczy
08.06.2006 XXVI/159/06 w sprawie ustalania zasad wynajmu lokali i budynków w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice
08.06.2006 XXVI/160/06 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
08.06.2006 XXVI/161/06 w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska wiejskiego w Bobrowicach

 

ROK 2005

Data
Nr
Dotyczy
18.02.2005 XVI/106/05 w sprawie ustalania zasad wynajmu lokali i budynków użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy
27.04.2005 XIX/126/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
09.11.2005 XXI/136/05 w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
16.12.2005 XXII/141/05 W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, a także organów do tego
uprawnionych

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2011-11-07 11:44:35
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2012-03-06 11:57:02 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 141/05
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 136/05
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 126/05
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 106/05
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 161/06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 160/06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
 159/06
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:27
wszystkie dokumenty >>
 
 


. .
BIP - liczba wejść: 67615