.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011:
Nabór na rachmistrzów spisowych

 

Roztrzygnięcie naboru na rachmistrzów spisowych  do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

    W dniu 20 grudnia br. w obecności z-cy Gminnego Komisarza Spisowego – Sekretarza Gminy Pani Beaty Wasyłyk-Sosnowskiej oraz członka GBS Pani Heleny Roszak, został rozstrzygnięty nabór na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

     Do sekretariatu Urzędu wpłynęły 3 oferty kandydatów na rachmistrzów.
Działając w oparciu o §32 instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Gminny Komisarz Spisowy przy udziale członków GBS  wybrał 2 oferty: Pana Tadeusza Kromołowskiego oraz Pani Mileny Karczewskiej, osoby te wykazały się największymi kwalifikacjami spośród wszystkich złożonych kandydatur. Przyszli rachmistrze spisowi zobowiązani są zdać egzamin w obecności przedstawiciela Urzędu Statystycznego    w Zielonej Górze. Egzamin poprzedzony będzie szkoleniem metodologicznym przeprowadzonym przez pracowników GUS. Gminny Komisarz Spisowy jest przekonany, że kandydaci na rachmistrza w sposób sumienny, rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami przeprowadzą w miesiącu kwietniu spis ludności i mieszkań na terenie gminy Bobrowice.


Wójt Gminy Bobrowice – GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza

 

nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach

od 08 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

I. WYMAGANIA – RACHMISTRZEM SPISOWYM MOŻE ZOSTAĆ OSOBA:

 

·                    pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrą znajomością języka polskiego, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),

·                    posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera,

·                    godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna,

·                    posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie,

·                    sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy),

·                    odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach.

·                    ze względów organizacyjnych powinna zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Bobrowice.

·                    pożądane jest aby kandydaci na rachmistrzów byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe.

 

II. OBOWIĄZKI KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO:

 

·                    kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełnienia formularza spisowego;

·                    terminy szkoleń: 5 stycznia 2011 – 25 luty 2011 r. - czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,

·                    tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.

 

Ważna informacja!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej. 

III. OBOWIĄZKI I PRAWA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH:

 

§    01-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrzowie spisowi będą weryfikować informacje zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych pod względem kompletowości budynków w terenie i uzupełniać wykaz o brakujące zamieszkane budynki lub pomieszczenia niezamieszkane oraz w razie potrzeby rozstrzygnięcie w terenie niejasności wynikających z aktualizacji gminnej.

§    06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

§    08 kwietnia -31 czerwca 2011 r. narodowy spis powszechny ludności i mieszkań.

§    Otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń elektronicznych hand-held.

§    Rachmistrzowie nie mogą prowadzić działań wykraczających poza prace spisowe.

§    Rachmistrzowie składając wizytę mieszkańcowi muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator.

§    Rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

§    Rachmistrzowie spisowi zobowiązani są do weryfikacji budynków w trakcie obchodu wykazu otrzymanego od dyspozytora wojewódzkiego, w tym punktów adresowych przydzielonych w trakcie prowadzenia prac spisowych, a nie przewidzianych w początkowym wykazie, np. w razie niemożności dokonania obchodu przez innego rachmistrza.

§    Rachmistrz spisowy nie może samodzielnie wybierać punktów adresowych/jednostek spisowych, w których będzie zbierał dane.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 6 do 20 grudnia 2010 r.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

Ø  imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,

Ø  telefon, adres e-mail,

Ø  data urodzenia,

Ø  miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

Ø  w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,

Ø  w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2. Dokument poświadczający wykształcenie co najmniej średnie,

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

(druki oświadczeń, o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie BIP lub w Urzędzie pok. nr 7).

  Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice (sekretariat).

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2010-12-07 14:07:01
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2010-12-21 09:34:57 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615