.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Sesje Rady Gminy (terminy obrad)

ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 06 września 2012r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy


1.Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8.Informacja z przebiegu wykonania budżetu oraz informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice za I półrocze 2012r.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.


                                                                         
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady
inż. Marcin Jagodziński

______________________________________________________

ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 22 czerwca 2012r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

1.Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.
7.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2011.
8.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2011 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
9.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
10.Dyskusja.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
w miejscowości Przychów.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19.Wolne wnioski i informacje.
20.Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.


 Z poważaniem,

Przewodniczący Rady
inż. Marcin Jagodziński

 

__________________________________________

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2012r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

1.Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn. „Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie”.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Z poważaniem,    

Przewodniczący Rady
/-/ inż. Marcin Jagodziński

 

_________________________________________________


ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 28 lutego 2012r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

1.Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  raportu z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Bobrowice
w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowice.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej ozn. nr 104 położonej na działce nr 367/1 w m. Bobrowice.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
w miejscowości Bronków.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012.
21.Interpelacje i zapytania radnych.
22.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
23.Wolne wnioski i informacje.
24.Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

                                                                  

_______________________________________________________________
ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 29 grudnia 2011r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

1.Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012-2019.
7.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.
8.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
9.Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
10.Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
a)negatywne lub,
b)przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
11.Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
12.Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
13.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
14.Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
15.Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta
w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
16.Głosowanie uchwały budżetowej.
17.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej za rok 2011 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na rok 2012.
18.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i spraw społecznych za rok 2011 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na rok 2012.
19.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2012.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice na lata 2011-2032”.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chojnowo”.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowice.
25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Dąbie dotyczącego współpracy w zakresie dowozu uprawnionych dzieci do Gimnazjum
w Bobrowicach w roku szkolnym 2011/2012.
26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców.
28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom.
31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w prawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
32.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
34.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011 – 2019.
35.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na rok 2011.
36.Zaprzysiężenie Radnego.
37.Interpelacje i zapytania radnych.
38.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
39.Wolne wnioski i informacje.
40.Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy
                                                                                  

 

 

___________________________________________________


ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 17 listopada 2011r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2010/2011.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego
 i leśnego.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011 – 2019.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na rok 2011.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21.Wolne wnioski i informacje.
22.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

Z poważaniem,
PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marcin Jagodziński

____________________________________________________

ZAPROSZENIEZapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 20 września 2011r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.

 

Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bobrowice na lata 2011-2015.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bobrowice.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu oraz informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice za I półrocze 2011r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011 – 2019.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ inż. Marcin Jagodziński

 

______________________________________________________

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Gminy Bobrowice
Kadencji 2010-2014, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011r.
o godz. 10 00  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Bobrowice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.
7.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2010.
8.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bobrowice za 2010 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
9.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia 15.ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie wsi Dychów, gmina Bobrowice.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bobrowice”.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011 – 2019.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na rok 2011.
21.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ceny za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Bobrowice.
22.Interpelacje i zapytania radnych.
23.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
24.Wolne wnioski i informacje.
25.Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

 

_____________________________________
ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 24 maja 2011r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.

1.Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Uroczyste powitanie sołtysów Gminy Bobrowice kadencji 2011-2015.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
w miejscowości Chojnowo.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011 – 2019.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na rok 2011.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
21.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY RADY

 inż. Marcin Jagodziński

 

____________________________________________

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 25 lutego 2011r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.  Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 

     w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie  

     międzysesyjnym.

6.  Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 

     terenie gminy Bobrowice. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru 

     Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego

     planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2011 

     rok.

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego

     planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2011 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

      rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z

     wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

     Narkomanii  za rok 2010.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

     zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

     wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących

     fundusz sołecki.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

     sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

     Bobrowice na lata 2011 – 2019.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały

     budżetowej  na rok 2011.

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

 

                                            Z poważaniem,

 

                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                     inż. Marcin Jagodziński

 

_______________________________________

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 30grudnia 2010r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.


1.Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.
6.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobrowice na lata 2011-2019.
8.Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
9.Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
10.Odczytanie opinii komisji Rady Gminy Bobrowice.
11.Odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
12.Dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami.
13.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.
14.Głosowanie nad uchwałą budżetową.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Bobrowice, będących mieszkankami Gminy Bobrowice.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Bobrowice.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 oraz planu finansowego tych wydatków.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na rok 2010.
20.Zapoznanie się z treścią uchwał w sprawie:
a)ustalenia wynagrodzenia Wójta,
b)określenia zasad i wysokości wypłaconych diet dla sołtysów,
c)ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych,
21.Interpelacje i zapytania radnych.
22.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
23.Wolne wnioski i informacje.
24.Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

 

_____________________________________________

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 30 listopada 2010r. o godz. 11.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad I sesji Rady Gminy.
2.Ślubowanie radnych.
Treść roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo: „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3.Ustalenie porządku obrad.
4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice:
a)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
a)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.

 

_____________________________________________

ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 8 listopada 2010r. o godz. 11.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2011.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2011 rok na realizację zadania pn. „Tworzenie transgranicznego systemu ratownictwa i ochrony, doposażenia jednostek straży pożarnych w specjalistyczne samochody pożarnicze na terenie woj. Lubuskiego i Brandenburgii, etap II” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
18.Wolne wnioski i informacje.
19.Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

 

________________________________________________________________


ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 10 września 2010r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.


1.Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem
o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Bobrowice.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2010-2012.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy gruntu.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
15.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowice za
I półrocze 2010r.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19.Wolne wnioski i informacje.
20.Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCA RADY
Mariola Szajek

______________________________________________________________________

 

 

 ZAPROSZENIE


Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 30 czerwca 2010r. o godz. 10 00  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Bobrowice.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dachów.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Bobrowice.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu i najmu budynku użytkowego.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi JST określającego warunki przystąpienia Gminy Bobrowice do projektu „Lubuski e-Urząd”.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobrowice.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowice za I półrocze danego roku budżetowego.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010.
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

_______________________________________________________________________

 ZAPROSZENIE


Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 28 kwietnia 2010r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.

 

1.       Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.

5.       Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.       Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2009 rok.

7.       Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bobrowice za 2009 rok.

8.       Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

9.       Dyskusja.

10.    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej ozn. nr 23 położonej na działce nr 100 w m. Bobrowice.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009-2013.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”.

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

19.    Interpelacje i zapytania radnych.

20.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

21.    Wolne wnioski i informacje.

22.    Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Z poważaniem,


PRZEWODNICZĄCA RADY


/-/ Mariola Szajek

 

_________________________________________________________________________

 ZAPROSZENIE


Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice
na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się
w dniu 25 lutego 2010r. o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowice.


 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bobrowice.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację wydatków związanych z zadaniem pn. „Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska”.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010.

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

 17. Wolne wnioski i informacje.

 18. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.


Z poważaniem,


PRZEWODNICZĄCA RADY


/-/ Mariola Szajek

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2009-11-05 08:07:03
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2012-08-30 11:28:01 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615