.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobrowicach w ramach realizacji projektu  Program Operacyjny  Kapitał Ludzki  pt:” Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Bobrowice „,

Poszukuje osoby, posiadającej zdolności plastyczne , która będzie zatrudniona w ramach projektu na umowę zlecenie , w celu przeprowadzenia zajęć .

Osoba powinna posiadać  umiejętności plastyczne ,a praca będzie polegała na  wykonaniu (nauce uczestników projektu) wykonania ozdób Wielkanocnych  wg własnego pomysłu.

Osoby chętne , powinny zgłaszać się telefonicznie bądź osobiście  do Kierownika Projektu : Jolanta Szuplak , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach w  dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie 68 3913290.

Zgłoszenie aktualne do dnia 16.03.2012r , do godziny 14.00

 

                                                 Kierownik Projektu

                                                  Jolanta Szuplak

 

 

 
Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolenia dla bezrobotnych

i nieaktywnych zawodowoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice” współfinansowanym ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy GOPS w Bobrowicach.


Uczestnicy w ramach projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

- szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb każdego uczestnika

- zasiłek celowy w wysokości około 400 zł na osobę

- objęcie uczestników szkolenia wsparciem:

- doradcy zawodowego

- wsparciem psychologicznym

- działania wspierające asystenta rodziny

- zajęcia z pedagogiem

- zajęcia integracyjne z animatorem lokalnym

- pomoc radcy prawnego


Dodatkowe działania przewidziane w projekcie:

- zajęcia z ogrodnictwa, gotowania, odświeżania mieszkania

- fryzjer, wizażysta, kosmetyczka

- zajęcia ruchowe – fitness, aerobik

- itp.


WSZYSTKIE DZIAŁANIA W PROJEKCIE BĘDĄ DOSTOSOWANE INDYWIDUALNIE

DO POTRZEB I OCZEKIWAŃ KAŻDEGO UCZESTNIKA

Ile trwa projekt?

Każdy uczestnik może skorzystać z interesującego go wsparcia do końca 2011 roku.

Ile to kosztuje?

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo jest projekt?

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Bobrowice, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Jak wziąć udział?

Uczestnicy będą rekrutowani przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach. Odbędzie się to poprzez złożenie wypełnionego formularza dostępnego w GOPS w Bobrowicach w terminie do końca czerwca 2011 r.


LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA DO 12 OSÓB.Wszystkie informacje o szkoleniu uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach pod adresem Bobrowice 131/5, 66-627 Bobrowice, oraz numerem telefonu 068/ 391 3290


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach
______________________________________________________________

 

 
Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoREGULAMIN PROJEKTU


Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Bobrowice§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, grupę docelową, warunki naboru, proces rekrutacji i warunki udzielania wsparcia w ramach projektu: Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Bobrowice”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach na podstawie umowy ramowej nr ……………………………………………….. w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Projekt jest realizowany od 01.06.2011 r. do 31.12.2013 r.


§ 2. Słownik pojęć


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają::

 • Projekt - „Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Bobrowice

 • Beneficjent – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Beneficjent Ostateczny – zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Wytycznych do Programu, Uczestnik Projektu

 • Biuro Projektu – Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Ścieżka reintegracji – jest to zespół działań jakimi objęci zostaną uczestnicy projektu wynikający z przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej uczestnika projektu.

 • Grupa docelowa – grupa osób do których skierowany jest projekt§ 3. Zakres wsparcia


Projekt, o którym mowa w § 1, pkt.1 zawiera następujące formy wsparcia:

 1. Kontrakt socjalny, obejmujący:

- zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj. instrument aktywizacji społecznej, instrument aktywizacji edukacyjnej, instrument aktywizacji zawodowej w tym m.in.: pomoc psychologiczna, pomoc doradcy zawodowego, pomoc asystenta rodziny, działania animatora lokalnego, kursy/szkolenia w celu nabywania nowych kwalifikacji, zajęcia z pedagogiem itp.

- praca socjalna

- zasiłki i pomoc w naturze

2. Dodatkowo kontrakt socjalny obejmuje:

- wyżywienie podczas zajęć

- zwrot kosztów dojazdów na szkolenia

- materiały szkoleniowe

- zakupy niezbędne do poniesienia podczas stosowania instrumentów

aktywnej integracjiWsparcie finansowe:

  1. Zasiłki celowe:

 1. Zasiłek wypłacany uczestnikom projektu podczas udziału w projekcie. Ogólna suma zasiłków jest równa wkładowi własnemu Gminy Bobrowice do projektu i wynosi ……. zł. Tj. 10,5% ogólnej wartości kwalifikowanych kosztów projektu.

 2. Zasiłki będą wypłacane uczestnikom w zależności od obecnej sytuacji finansowej uczestnika projektu.

§ 4. Uczestnicy Projektu – Beneficjenci Ostateczni


 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu gminy Bobrowice zagrożone wykluczeniem społecznym, które są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 2. W projekcie mogą wziąć udział osoby których dochód rodziny na osobę nie przekracza kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

 3. Liczba zakwalifikowanych uczestników projektu na lata 2011-2013 z którymi zostanie podpisany kontrakt socjalny wynosi przynajmniej 33 osoby, z czego przynajmniej 60% będą stanowiły kobiety.

 4. W każdym roku w projekcie weźmie udział 11 osób.

 5. Przynajmniej 10% uczestników projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne.§ 5. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników Projektu)

 1. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się poprzez:

- złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do projektu w terminie do

…………………………. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach

- podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie


Dokumenty rekrutacyjne tj. Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach


 1. Kierownik projektu po zapoznaniu się z przedłożonymi formularzami oraz przeanalizowaniu ich pod kątem warunków dostępu dokona wyboru osób które wezmą udział w projekcie. Głównym kryterium branym pod uwagę podczas rekrutacji będzie sytuacja społeczno-zawodowa osób, które chcą wziąć udział w projekcie.

 1. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista zakwalifikowanych do projektu Beneficjentów Ostatecznych oraz lista rezerwowa.


 1. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny.


 1. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.§ 6. Ścieżka reintegracji


 1. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowana ścieżka reintegracji.

 2. Ścieżka reintegracji jest podstawą do zastosowania instrumentów aktywnej integracji

 3. Ścieżki reintegracji będą przygotowywane indywidualnie dla każdego beneficjenta

 4. Przygotowaniem ścieżek reintegracji zajmie się zespół w składzie: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny

 5. Ścieżki reintegracji będą monitorowane przynajmniej raz na kwartał.

 6. Monitoring ścieżek będzie obejmowała efektywność zrealizowanych działań

 7. Z każdego przeglądu ścieżek reintegracji zostanie przygotowany Raport.

 8. Raport z monitoringu ścieżek reintegracji będzie podstawą do weryfikacji ścieżek reintegracji pod względem doboru najbardziej efektywnych instrumentów.
§ 7. Obowiązki beneficjentów Ostatecznych


  1. Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do podpisania kontraktu socjalnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

  2. Beneficjenci Ostateczni będą zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach grupowych i indywidualnych.

  3. Warunkiem ukończenia kontraktu socjalnego jest regularne uczestnictwo w organizowanych zajęciach grupowych i indywidualnych. Uczestnik musi wziąć udział, w co najmniej 80% godzin szkoleniowych/doradczych.

  4. Nieobecność uczestnika na szkoleniu powinna być usprawiedliwiona. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.

  5. Brak aktywnego uczestniczenia w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników i rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie oraz kontraktu socjalnego z wszystkimi konsekwencjami określonymi w umowie.

  6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna zostać zgłoszona pisemnie z podaniem uzasadnienia.
§ 8. Postanowienia końcowe


 1. Projekt finansowany jest ze środków EFS, budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu gminy Bobrowice w wysokości 10,50% wartości projektu, będących wkładem własnym w projekcie.

 2. Beneficjent Ostateczny nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

 3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zawartych umów.

 4. Zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszyscy Beneficjenci podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.

 5. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach jako beneficjent Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w aktach prawnych dotyczących Funduszy Strukturalnych oraz różnych interpretacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania projektu.

 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym fakcie wszystkich Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
……………………………….

Podpis uczestnika projektu

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

__________________________________________________________________

 

 

W dniu 03.12.2010r odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Projektu „ Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Bobrowice, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program
był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od dnia 01.04.2010r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

Potrzeba realizacji projektu wypłynęła z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom niepracującym. W projekcie uczestniczyło 10 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszystkie Panie zdobyły certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów zawodowych:

1/ Obsługa kas fiskalnych,

2/ Opiekunka środowiskowa,

3/ Podstawy obsługi komputera,

4/ Pierwsza pomoc – kurs podstawowy,

oraz uczestniczyły w seminarium „Warsztaty szkoleniowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Certyfikaty uroczyście wręczył kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach.

Zdobyte kwalifikacje to większe możliwości podjęcia zatrudnienia i również możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym,. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach pozyskał środki z funduszy unijnych na realizację szkoleń. Projekt pod nazwą „Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice” przewiduje trzymiesięczne kursy i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową kobiet bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to ponad 82 tys. zł, dzięki którym przewiduje się przeszkolenie około 10 kobiet. Już od dziś zapraszamy zainteresowane osoby do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowcach, gdzie będzie można uzyskać szersze informacje o szkoleniu oraz prowadzonej rekrutacji.

Uczestnicy w ramach projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

- trzymiesięczne szkolenie przewidujące uzyskanie kwalifikacji opiekuna środowiskowego

- kontrakt socjalny w wysokości 2800 zł na osobę na okres realizacji projektu

- zasiłek celowy w wysokości około 800 zł na osobę

- kurs z obsługi komputera

- objęcie uczestników szkolenia wsparciem doradcy zawodowego

- objęcie uczestników szkolenia opieką pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie podczas szkoleń.

Wszystkie informacje o szkoleniu uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach pod adresem Bobrowice 131/5, 66-627 Bobrowice oraz numerem telefonu 068/ 391 3290

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach oraz dostarczenie go do Ośrodka w terminie do 10 maja. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona do 10 osób.

 

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2009-09-17 13:23:09
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2012-03-09 09:46:07 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615