.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenia:
Uczeń na wsi
poka wszystkie dokumenty

                        UCZEŃ NA WSI

 

Wójt Gminy Bobrowice informuje,
że został uruchomiony nabór wniosków
w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą
„UCZEŃ NA WSI”.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1.     posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.     pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3.     posiada stałe zameldowanie na terenie gminy.

4.     posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli średnie miesięczne dochody brutto na jednego członka rodziny nie mogą przekraczać kwoty 1.531,20 zł.

Termin przyjmowania wniosków: do 30.09.2009r.

Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:

 

Ø zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

Ø uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

Ø związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Ø kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

Ø wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 

Ø opłaty za naukę (czesne),

Ø zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

Ø dojazdów do szkoły.

 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 

1.     w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2.     w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3.     w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1.     kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2.     oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

3.     zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

4.     kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5.     kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice,
pokój nr 11, nr tel. (068) 391-92-20

lub pobrać ze strony: www.pfron.org.pl. (zakładka programy i zadania PFRON), www.bip.bobrowice.pl w dziale ogłoszenia

 

 

 

Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.

 

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2009-08-25 10:36:33
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2009-08-25 10:42:52 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Oświadczenie o dochodach
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
 Załącznik do wniosku o danych osobowych
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:21
wszystkie dokumenty >>
 
 


. .
BIP - liczba wejść: 67615