.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenia:
Obwieszczenie

 

Bobrowice, dnia 20.07.2009r.

Znak: OSW - 7062/1/2009


O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 39 oraz art. 54 ust.2 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) WÓJT GMINY BOBROWICE informuję o przystąpieniu do opracowania:


  1. Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bobrowice na lata 2004 - 2011 i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bobrowice na lata 2004 - 2011.

  2. Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobrowice na lata 2004 - 2011 na środowisko.


Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do opracowywanego projektu w Urzędzie Gminy w Bobrowicach, pokój Nr 10 (w godzinach pracy tut. Urzędu,
tj. pon.: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00 w terminie od dnia 20.07.2009r. do dnia 20.08.2009r.


Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 powołanej na wstępnie ustawy, wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy Bobrowice

/-/ Marek Babul 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2009-07-20 13:17:07
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2009-07-20 13:17:07 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615