.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenia:
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE

 

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:
OD 23.VIII. - 15.IX.2010

Pomoc materialna przysługuje:

1.     Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.     Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.     Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.     Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Charakter pomocy materialnej:

·                 socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

Stypendium nie przysługuje:

·                 uczniom klas zerowych,

·                 studentom

·                  uczniowi ,który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna    kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1.     rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni

2.     pełnoletniego ucznia

3.     dyrektora szkoły

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

Całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatkówów kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

·                 zakup podręczników  - od czerwca 2010

·                 pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2010  – wg katalogu wydatków kwalifikowanych

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

·        zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto

·        zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

·        oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym

Urzędzie Pracy

·        zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych

świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)

·        wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów

·        zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach ze środków publicznych

·        odcinek renty/emerytury

·        zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

 

Wniosek jest do pobrania pod adresem:

http://www.bip2.bobrowice.pl/content.php?cms_id=93||menu=p15

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2009-07-16 09:51:06
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2010-07-13 10:25:02 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615