.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Ogłoszenie o naborze pracownika

 
Kierownik GOPS w Bobrowicach ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy: ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1/2 etatu


 
1/ Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie co najmniej średnie,
b/ biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
c/ prawo jazdy,
d/ cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność,
e/ znajomość Ustawy o świadczeniach rodzinnych.  z dnia 28 listopada 2003roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego.

2/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych / przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji, sprawozdawczość papierowa i elektroniczna oraz inne zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika OPS.

3/ Wymagane dokumenty
a/  list motywacyjny
b/ życiorys /CV /
c/ kserokopia świadectw pracy
d/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
e/ dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

4/ Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w GOPS  Bobrowice / pokój Nr 5/ lub przesłać pocztą na adres : GOPS Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych” w terminie do dnia 16.12.2011 do godz. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.

5/ Postępowanie kwalifikacyjne  dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 21.12.2011r. w GOPS Bobrowice 131 , pokój Nr 6, o godz.10.00.

6/ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice / www.bip.bobrowice.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.

7/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr 101,poz.926 z póz. zmianami/, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458 /

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Szuplak , Kierownik GOPS, tel. 068/3913290 / w godz. Pracy Ośrodka/
10/ Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego  bez podania przyczyny.Kierownik
/-/ Jolanta Szuplak

Bobrowice dnia  5 grudnia 2011r
 

 

_____________________________________________________

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
ds. świadczeń rodzinnych
/ nazwa stanowiska pracy/


        Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etatu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone o naborze:

1/. Marta Królikowska , Drzonów
2/. Anna Chalcarz , Bobrowice

 

Kierownik
Jolanta Szuplak

 

Bobrowice 03.11.2011r

_______________________________________________

Kierownik GOPS w Bobrowicach
Ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy: ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1/2 etatu

 

1/ Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie co najmniej średnie,
b/ biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
c/ prawo jazdy,
d/ cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność,
e/ znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych.  z dnia 28 listopada 2003roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i Kodeksu postepowania administracyjnego

3/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych / przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji, sprawozdawczość papierowa i elektroniczna oraz inne zadania wynikajace z ustawy o swiadczeniach rodzinnych,
-wykonywanie innych czynnosci zleconych przez kierownika Ośrodka

4/ Wymagane dokumenty
a/  list motywacyjny
b/ życiorys /CV /
c/ kserokopia świadectw pracy
d/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
e/ dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

5/ Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w GOPS  Bobrowice / pokój Nr 5/ lub przesłać pocztą na adres : GOPS Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych”
w terminie do dnia 31.X.2011 do godz. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.

6/ Postępowanie kwalifikacyjne  dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 07.XI.2011r. w GOPS Bobrowice 131 , pokój Nr 6, o godz.10.00.

7/ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice / www.bip.bobrowice.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.

8/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr 101,poz.926 z póz. zmianami/, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458 /

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Szuplak , Kierownik GOPS, tel. 068/3913290 / w godz. Pracy Ośrodka/

10/ Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego  bez podania przyczyny.

                                                                          Kierownik 
                                                                   /-/ Jolanta Szuplak

 


Bobrowice dnia 6 października 2011r

______________________________________________________

Kierownik GOPS w Bobrowicach
Ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy
Główna Księgową  w wymiarze ½ etatu. 


I. Wymagania niezbędne:

1/ Spełnienie jednego z poniższych warunków:

a/ ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka  w księgowości,

b/ ukończona szkoła średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna  i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości,

c/ posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d/ posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2/ biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

3/ cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

II/ Wymagania dodatkowe

a/ prawo jazdy

III/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki,
2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
3/ dokonywanie wstępnej kontroli:
a/ zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
b/ kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
4/ sporządzanie list płac

IV/ Wymagane dokumenty

a/ list motywacyjny
b/ życiorys /CV /
c/ kserokopia świadectw pracy
d/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
e/ dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

5/ Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w GOPS  Bobrowice / pokój Nr 5/ lub przesłać pocztą na adres : GOPS Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko Główna Księgowa w terminie do dnia 19 sierpnia 2011r do godziny 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.

6/ Postępowanie kwalifikacyjne  dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 24 sierpnia 2011 w GOPS Bobrowice 131 , pokój Nr 6, o godz.10.00.

7/ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice / www.bip.bobrowice.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.

8/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr 101,poz.926 z póz. zmianami/, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458 /

W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać / odbiorę osobiście*
*  niewłaściwe  skreślić
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Szuplak , Kierownik GOPS, tel. 068/3913290 / w godz. pracy Ośrodka/

10/ Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego  bez podania przyczyny.
                                                
                                                                 Kierownik
                                                        /-/ Jolanta Szuplak
 

Bobrowice dnia 01.08.2011r

_____________________________________________________

Kierownik GOPS w Bobrowicach
Ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy
Główna Księgową  w wymiarze ½ etatu. 


I. Wymagania niezbędne:

1/ Spełnienie jednego z poniższych warunków:

a/ ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka  w księgowości,

b/ ukończona szkoła średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna  i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości,

c/ posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d/ posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2/ biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

3/ cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

2/ Wymagania dodatkowe

a/ prawo jazdy

3/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki,
2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
3/ dokonywanie wstępnej kontroli:
a/ zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
b/ kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
4/ sporządzanie list płac

4/ Wymagane dokumenty

a/ list motywacyjny
b/ życiorys /CV /
c/ kserokopia świadectw pracy
d/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
e/ dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

5/ Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w GOPS  Bobrowice / pokój Nr 5/ lub przesłać pocztą na adres : GOPS Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko Główna Księgowa w terminie do dnia 20 maja 2011r do godziny 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.

6/ Postępowanie kwalifikacyjne  dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 27 maja 2011 w GOPS Bobrowice 131 , pokój Nr 6, o godz.10.00.

7/ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice / www.bip.bobrowice.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.

8/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr 101,poz.926 z póz. zmianami/, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458 /

W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać / odbiorę osobiście*
*  niewłaściwe  skreślić
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Szuplak , Kierownik GOPS, tel. 068/3913290 / w godz. pracy Ośrodka/

10/ Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego  bez podania przyczyny.
                                                
                                                                 Kierownik
                                                        /-/ Jolanta Szuplak
 

Bobrowice dnia 04.05.2011r
 

 

 

Kierownik GOPS w Bobrowicach
Ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze  ¾ etatu

 

1/ Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie co najmniej średnie,
b/ biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
c/ cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność.

2/ Wymagania dodatkowe
a/ prawo jazdy

3/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/  prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym
b/ sprawozdawczość  w wersji papierowej GOPS
c/ dodatki mieszkaniowe
d/ prowadzenie spraw administracyjno- kadrowych ośrodka
e/ rejestracja i wysyłka korespondencji

4/ Wymagane dokumenty
a/  list motywacyjny
b/ życiorys /CV /
c/ kserokopia świadectw pracy
d/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
e/ dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

5/ Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w GOPS  Bobrowice / pokój Nr 5/ lub przesłać pocztą na adres : GOPS Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych”
w terminie do dnia 27 lipca 2009r do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.

6/ Postępowanie kwalifikacyjne  dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 03 sierpnia 2009r w GOPS Bobrowice 131 , pokój Nr 6, o godz.10.00.

7/ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice / www.bip.bobrowice.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.

8/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr 101,poz.926 z póz. zmianami/, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458 /

W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać / odbiorę osobiście*
*  niewłaściwe  skreślić
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Szuplak , Kierownik GOPS, tel. 068/3913290 / w godz. Pracy Ośrodka/

10/ Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego  bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                               

                                                                                                           Kierownik 
                                                                                                                              

                                                                                                   /-/ Jolanta Szuplak

 


Bobrowice dnia 15 lipca 2009r

 

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2009-07-15 11:17:48
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2011-12-05 10:17:03 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615