.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Ogłoszenie o naborze pracownika

Wójt Gminy Bobrowice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

(nazwa stanowiska pracy) 

1. Wymagania niezbędne:

a)   wykształcenie wyższe o kierunku związanym ze stanowiskiem pracy;

b)   biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;

c)   staż pracy na podobnym stanowisku;

d)  prawo jazdy.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów prawa związanych ochroną środowiska i gospodarką wodną;

b)  umiejętność komunikacji z petentem;

c) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw zaopatrzenia wsi w wodę, remonty i utrzymanie oraz eksploatację wodociągów i studni publicznych;

2) prowadzenie spraw kanalizacji i odprowadzenia ścieków komunalnych, modernizacji
i remontów oczyszczalni ścieków;

3) sprawy utylizacji ścieków dowożonych z szamb mieszkańców gminy;

4) sprawy zatrudnienia konserwatorów obsługujących ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, nadzorowanie ich pracy, przestrzegania dyscypliny pracy, bhp i p.poż.;

5) organizowanie okresowego odczytu wodomierzy;

6) przestrzeganie wymagań higieniczno sanitarnych dla nadzorowanych obiektów;

7) zapewnianie ochrony nadzorowanych obiektów przed dostępem osób postronnych;

8) sporządzanie projektów umów na odbiór wody i odprowadzenie ścieków;

9) współpracowanie z instytucjami sprawującymi nadzór nad ochroną środowiska
i realizowanie wszystkich w tym zakresie ustawowych zadań dotyczących zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków;

10) prowadzenie spraw kanalizacji ulicznej;

11) prowadzenie spraw ochrony środowiska naturalnego oraz spraw utrzymania porządku
i czystości w gminie, a także gospodarki odpadami komunalnymi i deratyzacji w tym: prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych w sprawie przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska;

12) prowadzenie spraw zamówień publicznych w zakresie zajmowanego stanowiska
w porozumieniu z stanowiskiem ds. zamówień publicznych;

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez sekretarza i wójta.

4. Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys  (CV),

c)   kserokopie świadectw pracy,

d)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów), 

e)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej" w  terminie  do dnia 
2 grudnia 2011r. do godz. 1400.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2011r.
w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 13 o godz. 1100.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy  Bobrowice.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych  (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

9. Wszelkich informacji   na temat konkursu  udziela Pani Beata Wasyłyk - Sosnowska - Sekretarz Gminy  tel. (68)  391-92-13 (w godz. pracy urzędu).

10. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania postępowania   kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

 

                                                          Wójt Gminy


                                               / -/ Marek Babul

Bobrowice, dnia 22 listopada 2011r.

------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Bobrowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy

<B style="mso-bidi-font-weight:

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2008-06-24 12:55:17
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2011-11-22 09:20:36 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615