.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenia:
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka
poka wszystkie dokumenty

 

Wyniki

 konsultacji społecznych

 

z mieszkańcami wsi Brzezinka

w związku z wnioskiem o utworzenie sołectwa Brzezinka

 

1. Urząd Gminy Bobrowice skierował do mieszkańców wsi Brzezinka 48 formularzy ankietowych (konsultacyjnych). Zgodnie z liczbą uprawnionych mieszkańców przekazaną przez stanowisko ds. ewidencji ludności.

2. Konsultacje trwały od 19 marca do 30 marca 2012r.


3. Otrzymano 36 ankiet zwrotnych, w tym:

            33 -  ankiety zwrotne zawierały zgodę na propozycje zmiany, tj. „za”,

    2  - z brakiem zgody na zmianę nazwy miejscowości, tj. „przeciw”,


    1 - przypadek brak było odpowiedzi, tj wstrzymujących się od odpowiedzi.

 

Zespół konsultacyjny:                                

Ewelina Roszak

Beata Wasyłyk – Sosnowska                                     

Bobrowice, dnia 2 kwietnia 2012r.                                      

--------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki

 konsultacji społecznych

 

z mieszkańcami przysiółka Brzezinka

w związku z wnioskiem o zmianę nazwy przysiółek Brzezinka na wieś Brzezinka

 

1. Urząd Gminy Bobrowice skierował do mieszkańców przysiółka Brzezinka                   47 formularzy ankietowych (konsultacyjnych). Zgodnie z liczbą uprawnionych mieszkańców przekazaną przez stanowisko ds. ewidencji ludności.

2. Konsultacje trwały od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2010r.


3. Otrzymano 34 ankiety zwrotne, w tym:

            34 -  ankiety zwrotne zawierały zgodę na propozycje zmiany, tj. „za”,

    0  - z brakiem zgody na zmianę nazwy miejscowości, tj. „przeciw”,


    0 - przypadkach brak było odpowiedzi, tj wstrzymujących się od odpowiedzi.

 

Zespół konsultacyjny:                                

Ewelina Roszak

Beata Wasyłyk – Sosnowska                                      Wójt Gminy

Bobrowice, dnia 10 sierpnia 2010r.                                      /-/ Marek Babul

Zarządzenie Nr 32/10

Wójta Gminy Bobrowice

 

z dnia 28 lipca 2010r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka Brzezinka  w sprawie zmiany nazwy miejscowości

 

    Na podstawie §4 ust. 2 lit. a  i ust. 4 oraz §5  uchwały nr XXV/203/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice zarządza się, co następuje:

    §1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami przysiółka Brzezinka w sprawie zmiany nazwy tej miejscowości.

    §2. Konsultacje mają charakter ankiet i stosuje się do nich uregulowania zawarte w uchwale w sprawie określenia zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice.

   §3. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących terminach:

 w dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 9 sierpnia 2010 r.

   §4. Powołuje się następujący zespół konsultacyjny:

1. Ewelina Roszak

2. Beata Wasyłyk-Sosnowska

   §5. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców poprzez przeprowadzenie ankiety w formie udzielenia odpowiedzi na pytania:

"Czy jesteś za zmianą nazwy przysiółek Brzezinka na wieś Brzezinka",

  §6. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidencji ludności liczby osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Na każdym formularzu ankietowym (konsultacyjnym), stanowiącym załącznik od Nr 1 do Zarządzenia, zostanie umieszczone pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji.

   §7. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku "X" na karcie ankietowej  (konsultacyjnej) w odpowiedniej kratce przy słowach "za" lub "przeciw" lub "wstrzymuję się".

   §8. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy przysiółka Brzezinka, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat.

   §9. Zespół konsultacyjny, o których mowa w § 4 powołany do przeprowadzenia konsultacji sporządzi dokument zawierający wyniki konsultacji, który powinien zawierać następujące dane:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin konsultacji,

3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji,

4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji,

5) liczbę osób opowiadających się "za", "przeciw" lub wstrzymujących się" od udzielenia odpowiedzi.

   §10. Zespół konsultacyjny, niezwłocznie po sporządzeniu dokumentu z przeprowadzonych konsultacji ogłasza wynik konsultacji poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

   §11. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy

 §12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                         Wójt Gminy

                                       /-/ Marek Babul

 

 

                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                       

FORMULARZ ANKIETOWY (KONSULTACYJNY)

dla mieszkańców przysiółka Brzezinka

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy przysiółek Brzezinka na wieś Brzezinka"

 

       - jestem "za"

        -        - jestem "przeciw"

        -        - „wstrzymuję się"

 

 

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Bobrowice.

Ankieta została przygotowana w związku z wnioskiem mieszkańców przysiółka Brzezinka            w w/w sprawie.

                                                                                                                       

 

 

 

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2008-03-05 09:13:44
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2012-04-03 07:38:41 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 Strategia gminy
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
 Ankieta
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:17
wszystkie dokumenty >>
 
 


. .
BIP - liczba wejść: 67615